Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 39326Overige mededelingen aan het wegverkeer
Verkeersbesluit instellen parkeerverbod op de Diependaalsedijk tussen de Royaardslaan en Diependaalsedijk huisnummer 58 in Maarssen, Stichtse Vecht
Logo Stichtse Vecht
BEVOEGDHEID
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Met het verkeersbesluit wordt de veiligheid op en rond de Diependaalsdijk, de Royaardslaan, de Kortelaan en Endelhovenlaan, te Maarssen, gewaarborgd.
Daarnaast worden met het verkeersbesluit de weggebruikers en passagiers beschermd.
Met het verkeersbesluit wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.
Met het verkeersbesluit wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.
Met dit verkeersbesluit wordt de garantie voor de bereikbaarheid van de Diependaalsedijk, het gemeentehuis en de omgeving beoogd. Tevens wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer bevorderd.
Op verzoek van politie is het noodzakelijk om de veiligheid en doorstroming van het verkeer, alsmede de regulering van parkeren tijdens evenementen te garanderen. De gemeente Stichtse Vecht komt met dit verkeerbesluit aan dit verzoek tegemoet.
Het is dan ook gewenst om op de Diependaalsedijk, vanaf de kruising met de Royaardslaan tot aan Diependaalsedijk huisnummer 58, te Maarssen, een parkeerverbod in te stellen.
Hiervoor worden door de gemeente verkeerborden E01 en OB501 geplaatst op de kruising van Diependaalsedijk met de Royaardslaan, op de kruising van de Diependaalsedijk met de Kortelaan en ter hoogte van Diependaalsedijk huisnummer 58.
Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.
BESLUIT
Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om op de Diependaalsedijk, vanaf de kruising met de Royaardslaan tot aan Diependaalsedijk huisnummer 58, te Maarssen, formeel een parkeerverbod in te stellen. Hiervoor worden, aan weerskanten van de bovengenoemde strook, verkeerborden E01 en OB501, uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.
 
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
P.V. Koster
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling
Maarssen, 2 November 2015
BEZWAAR MAKEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
 • a.
  naam en adres van de indiener;
 • b.
  de dagtekening;
 • c.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • d.
  de gronden van het bezwaar.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.