Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 39278Overige mededelingen aan het wegverkeer
Verkeersbesluit instellen van parkeerschijfzone met gehandicapten parkeerplaatsen op de Rijksstraatweg en de verbindingsweg tussen de Albrechtlaan en de Rijksstraatweg te Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht
Logo Stichtse Vecht
BEVOEGDHEID
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Met het verkeersbesluit wordt de veiligheid op en rond de supermarkt en de Rijksstraatweg en de verbindingsweg tussen de Albrechtlaan en de Rijksstraatweg, te Loenen aan de Vecht, gewaarborgd.
Daarnaast worden met het verkeersbesluit de weggebruikers en passagiers beschermd.
Met het verkeersbesluit wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.
Met het verkeersbesluit wordt een soepele doorstroming van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.
Dat bij grootschalige detailhandel de aanwezigheid van gehandicapten parkeervoorziening noodzakelijk.
Alsmede wordt met dit verkeersbesluit het parkeren in het gebied rond de supermarkt aan de Rijksstraatweg te Loenen aan de Vecht gestructureerd en gespreid om een afname van de parkeerdruk te realiseren.
Met dit verkeersbesluit wordt de garantie voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de parkeervoorziening rond de supermarkt en overige detailhandel aan de Rijksstraatweg en omgeving in Loenen aan de Vecht beoogd. Tevens wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer bevorderd.
Met het instellen van een parkeerschijfzone voor de parkeervakken rond de supermarkt wordt het parkeerprobleem voor en door de bezoekers aan de supermarkt en andere detailhandel gereguleerd. Daarnaast wordt het kort-parkeren voor de duur van maximaal 1 uur gestimuleerd en daarmee de doorstroming van de parkeervakken binnen de zone bevorderd. Ook wordt de beschikbaarheid van de parkeervoorziening voor minder validen zoveel mogelijk gegarandeerd.
Het is dan ook gewenst om in Loenen aan de Vecht op de verbindingsweg tussen de Albrechtlaan en de Rijksstraatweg en op de Rijksstraatweg ter hoogte van de supermarkt een parkeerschijfzone, met twee gehandicaptenparkeerplaatsen, voor maximaal 1 uur met venstertijden in te stellen.
De parkeerschijfzone geldt van maandag t/m zaterdag tussen 08.00u t/m 20.00u op parkeervakken op de volgende locaties:
 • -
  op Rijksstraatweg tussen de even huisnummers: 118 t/m 124;
 • -
  op Rijksstraatweg tussen de oneven huisnummers: 121 t/m 139;
 • -
  op de verbindingsweg tussen de Albrechtlaan en de Rijksstraatweg.
Binnen deze zone worden op de volgende locatie gehandicaptenparkeerplaatsen aan gelegd:
 • -
  een op de verbindingsweg tussen de Albrechtlaan en de Rijksstraatweg;
 • -
  een op de Rijksstraatweg ter hoogte van de entree van de supermarkt (huisnummer 127).
Voor de parkeerschijfzone in Loenen aan de Vecht zal de gemeente de borden E10zb-max.1h, onderborden met tekst: ‘ma t/m za 08 - 20h’ en E10ze-max. 1h plaatsen. Dit zal gebeuren op de volgende locatie:
 • -
  op de Rijksstraatweg ter hoogte van huisnummer 118 aan weerzijde van de weg;
 • -
  op de Rijksstraatweg ter hoogte van huisnummer 126 en huisnummer 139;
 • -
  op de kruising van de verbindingsweg tussen de Albrechtlaan en de Rijksstraatweg aan weerszijde van de weg.
Ter aanvulling op de bebording zullen de parkeervakken binnen de zone voorzien worden van de bijbehorende blauwe streep.
Voor de gehandicaptenparkeerplaatsen zullen borden E06 met onderbord met de tekst: ‘max. 1u’ worden geplaatst ter hoogte van Rijksstraatweg huisnummer 127 en op de verbindingsweg tussen de Albrechtlaan en de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht.
Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.
Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de Klankbordgroep Herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht.
BESLUIT
Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om op de Rijksstraatweg te Loenen aan de Vecht, ter hoogte van de supermarkt tussen huisnummers 118 en 139 en de verbindingsweg tussen de Albrechtlaan en de Rijksstraatweg formeel in te stellen als een parkeerschijfzone voor max. 1h met venstertijden van maandag t/m/ zaterdag tussen 08.00u en 20.00u.
Hiervoor worden verkeersborden E10zb-max. 1 h, onderborden met tekst: ‘ma t/m za 08 - 20h’ en E10ze-max. 1 h geplaatst op de volgende locaties:
 • -
  op de Rijksstraatweg ter hoogte van huisnummer 118 aan weerzijde van de weg;
 • -
  op de Rijksstraatweg ter hoogte van huisnummer 126 en huisnummer 139;
 • -
  op de kruising van de verbindingsweg tussen de Albrechtlaan en de Rijksstraatweg aan weerszijde van de weg.
   
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
P.V. Koster
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling
Maarssen, 2 november 2015
BEZWAAR MAKEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
 • a.
  naam en adres van de indiener;
 • b.
  de dagtekening;
 • c.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • d.
  de gronden van het bezwaar.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.