Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2015, 38775Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan Rijs - Mooi Gaasterland (Marderleane 1)
Logo De Fryske Marren
Met ingang van 6 november 2015 ligt gedurende zes weken het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rijs - Mooi Gaasterland met de bijbehorende stukken ter inzage.
Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Marderleane 1 te Rijs, beter bekend als Mooi Gaasterland en liggend op de hoek van de Marderleane en de Leise leane.
Doel
Het bestemmingsplan bevat een ruimtelijke juridische regeling om de bestaande maatschappelijke bestemming te vervangen door een horeca- en recreatie-verblijfsrecreatiebestemming.
Inzage
Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:
  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1);
  • het servicekantoor te Balk (Dubbelstraat 1);
  • het servicekantoor te Lemmer (Vissersburen 88).
Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidn is: NL.IMRO.1921.BPRIJ14MOOIGAASTER-VA01.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.
Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het instellen van beroep, een verzoek te richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.