Kennisgeving Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, Rijkswaterstaat

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten, met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen is het volgende besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 2 juncto, lid 4 van de Tracéwet, in samenhang met Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

Gemeente Groningen

  • Monumentenvergunning project A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen (kenmerk 201570778).

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 5 november 2015 tot en met 16 december 2015 op de hierna genoemde plaatsen ter inzage:

  • gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, Groningen. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur; komt u na 13.00 uur, dan dient u van tevoren een afspraak te maken via telefoonnummer 14 050.

  • Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, Leeuwarden. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Hoe kunnen belanghebbenden beroep instellen?

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;

  • d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

  • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt griffierecht geheven.

Het niet-voldoen aan deze eisen of een te late indiening van het beroepschrift kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroep.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het besluit kunt u zich wenden tot de heer R. Nomden, gemeente Groningen, telefoon 14 050.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven

Naar boven