Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandsmeerStaatscourant 2015, 38062Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit VB2015-014
Logo Landsmeer
Besluitnummer: VB2015-014(intrekken toegewezen parkeerplaats)
Bevoegdheid: Burgemeester en wethouders van Landsmeer
Inleiding:
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepaling inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Aan de openbare weg in de Dorpsstraat ter hoogte van de kerk tegenover het Raadhuisplein is een parkeerplaats toegewezen aan Greenweels, Greenweels heeft aangegeven dat zij geen gebruik meer maakt van deze locatie.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Overwegende dat:
 • Op aangeven van de vergunninghouder de parkeerplaats niet meer noodzakelijk is.
 • De parkeerplaats al geruime tijd niet gebruikt is door vergunninghouder.
BESLUIT
 • 1.
  Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om het Verkeersbord E9 te verwijderen.
 • 2.
  De parkeerplaats weer als openbare parkeerplaats in gebruik te stellen.
 • 3.
  Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel in werking treedt 1 dag na publicatie.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer, op 20 oktober 2015.
Mw. Mr. A.C. Nienhuis dhr drs P.A. Menting MBA
burgemeester secretaris
Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekende en moet tenminste bevatten:
 • A.
  de naam en het adres van de indiener;
 • B.
  de dagtekening;
 • C.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • D.
  de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.]