Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2015, 37413Overig
Ontheffing Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Heuvel 14 te Hoogeloon
Logo Bladel
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat zij voornemens zijn om ontheffing te verlenen voor een hogere geluidsbelasting, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor 1 woning. Het totale project voorziet in de bouw van 1 woning aan de Heuvel te Hoogeloon.
Uit een akoestisch onderzoek is gebleken dat 1 woning blootgesteld gaat worden aan een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde (48 dB), als bedoeld in de Wet geluidhinder. Dit wordt veroorzaakt door het verkeer op de Heuvel.
 
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van 29 oktober 2015 tot en met 9 december 2015 ter inzage bij Klant Contact Center (KCC) in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
 
Tegen het voornemen tot verlening van een hogere waarde kan gedurende de termijn van terinzagelegging door iedereen schriftelijk een gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA, Bladel. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie over dit bouwplan kunt u tijdens openingstijden terecht bij het KCC of contact opnemen met D. Liebregts van de afdeling Ontwikkeling (tel. 0497 361 636).
 
Bladel, 27 oktober 2015
 
Burgemeester en wethouders gemeente Bladel
Voornoemd,
De secretaris, Drs. E.L.C.M. Mol
De burgemeester, Mr. A.H.J.M. Swachten