Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeststellingwerfStaatscourant 2015, 36931Instelling gemeenschappelijke regelingen
[Vaststelling wijzigingsplan Renbaanschool Noordwolde]
Logo Weststellingwerf
Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf maken bekend dat het wijzigingsplan Renbaanschool Noordwolde, met plan-ID: NL.IMRO.0098WPRenbaanschl-VA01, is vastgesteld.
Dit wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ter plaatse van de voormalige Renbaanschool aan de Renbaanstraat/ Paardendreef in Noordwolde (kadastraal bekend NWD 02 H 4837 ged.) naar de bestemming “Woongebied”. In het nu geldende bestemmingsplan Noordwolde heeft het perceel nog de bestemming “Maatschappelijk”, met daarin opgenomen een wijzigingsbevoegdheid naar “Woongebied”. Het vastgestelde wijzigingsplan maakt de bouw van maximaal 26 woningen, met woonstraten, parkeerplaatsen etc. mogelijk.
Terinzagelegging
Het wijzigingsplan kan vanaf donderdag 22 oktober 2015 gedurende een termijn van zes weken (t/m woensdag 2 december 2015) worden ingezien bij de publieksbalie van de gemeente Weststellingwerf, bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. Het wijzigingsplan is ook via de websites www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.
Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar maakte, tegen bovengenoemd besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep staat ook open voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Als u beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking.
Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. U kunt bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn is ingediend, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.
Op het wijzigingsplan zijn de procedureregels als opgenomen in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat bijzondere procedurele bepalingen gericht op een versnelde afhandeling van de beroepsschriften van toepassing zullen zijn op de eventuele beroepsprocedure. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
21 oktober 2015