Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 36722Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Instellen éénrichtingsverkeer Piersonlaan in Naarden
Logo Naarden
Bevoegdheid
In artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden bevoegd is dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk een voor het openbaar rij- en ander verkeer opengestelde weg onder beheer van de gemeente Naarden.
 
Aanleiding verkeersbesluit
In de huidige situatie rijdt het verkeer vanaf de Wethouder Koniglaan het terrein van de kinderopvang Koningskinderen op en verlaat dit terrein weer via de uitrit aan de Lambertus Hortensiuslaan. Vanuit de uitrit is het zicht beperkt op het verkeer dat op de Lambertus Hortensiuslaan richting Bussum rijdt.
 
Waarom een verkeersbesluit?
In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat een verkeersbesluit vereist is als door de  plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
De algemene maatregel van bestuur is het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 
In artikel 12 van het BABW staan verkeerstekens en onderborden opgenomen. Door het plaatsen of verwijderen van deze verkeerstekens en onderborden ontstaat of wijzigt een gebod of verbod. Hiervoor is een verkeersbesluit vereist.
 
Doelstelling verkeersbesluit
De doelstelling van het verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg.
 
Overwegingen
Bij het verlaten van het terrein van de kinderopvang de Koningskinderen aan de zijde van de Lambertus Hortensiuslaan is het zicht op het van links komende verkeer - dat op de Lambertus Hortensiuslaan richting Bussum rijdt - beperkt. Om het zicht te verbeteren moet ver naar voren worden gereden. Hierdoor staat de achterzijde van het voertuig tijdens het wachten op het fietspad langs de Lambertus Hortensiuslaan. Dit is hinderlijk voor het fietsverkeer.
 
Door de rijrichting op het terrein van de kinderopvang om te draaien wordt het genoemde zichtprobleem opgelost. De voertuigen verlaten het terrein dan aan de zijde van de Wethouder Koniglaan.
 
In de Wethouder Koniglaan is vanaf de Lambertus Hortensiuslaan een verplichte rijrichting ingesteld. Door het bord C3 RVV1990 te verplaatsen tot na de uitrit van de kinderopvang kunnen de voertuigen vanaf het terrein van de kinderopvang de Lambertus Hortensiuslaan bereiken. Hiermee wordt voorkomen dat verplicht door de woonwijk moet worden gereden.
 
Overleg politie
In artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer staat dat overleg moet worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2015.
 
Bekendmaking
Dit verkeersbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Tevens wordt het verkeersbesluit aangekondigd op de website van de gemeente Naarden en op de gemeentepagina van het NaarderNieuws.
 
Besluit
Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op het terrein van de kinderopvang Koningskinderen aan de Lambertus Hortensiuslaan de huidige verplichte rijrichting van de Wethouder Koniglaan naar de Lambertus Hortensiuslaan om te draaien.
 
Tekening
Op de tekening met tekeningnummer VB1331 d.d. 28 oktober 2015 staat de verkeersmaatregel weergegeven.
 
Naarden, 28 oktober 2015
 
Namens Burgemeester en wethouders van Naarden,
Hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen
 
M. Jonker
 
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: info@Naarden.nl of naar burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden.
 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
 
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.