Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 36470Overig
Kennisgeving beschikking
Logo DCMR Milieudienst Rijnmond
Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Bedrijf : HV Nassau Ouwerkerkkamp (60D06)
Locatie : Rimburgerweg 30 RW14, 6445 PA Brunssum
Activiteit : Bouwen
Voor : De nieuwbouw van H-106, vleugel J
Aanvraagdatum : 26 april 2015
Besluitdatum : 29 september 2015
Bekendmaking : 29 september 2015
Zaaknummer : 98478132
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, o.v.v. Awb-bezwaar, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
Inlichtingen
De heer P. van Loon van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 00.
Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
DMS-nummer: 22025391.