Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2015, 36463Besluiten van algemene strekking

Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 28, zesde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Goed te keuren de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij besluit van 13 oktober 2015 op grond van artikel 28, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen voor het jaar 2016 vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen.

Dit besluit zal met het besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 13 oktober 2015 en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Hoogachtend,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

BESLUIT VASTSTELLING SECTORPREMIES 2016

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2016 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2016.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 13 oktober 2015

B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Met het onderhavige besluit stelt UWV de sectorpremies voor 2016 vast.

De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.

De sectoren Grafische industrie, Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de Grafische industrie en Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie, die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.

Dit besluit behoeft op grond van artikel 28, zesde lid, Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur

BIJLAGE 1 SECTORPREMIES 2016

Sectorpremie x 1%

Sector

Sectorpremie

1 Agrarisch bedrijf

1,89

2 Tabakverwerkende industrie

0,63

3 Bouwbedrijf

1,82

4 Baggerbedrijf

0,63

5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

1,50

6 Timmerindustrie

0,92

7 Meubel- en orgelbouwindustrie

2,04

8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

1,14

9 Grafische industrie

2,20

10 Metaalindustrie

0,91

11 Elektrotechnische industrie

1,34

12 Metaal-en technische bedrijfstakken

1,31

13 Bakkerijen

1,58

14 Suikerverwerkende industrie

0,66

15 Slagersbedrijven

1,38

16 Slagers overig

1,20

17 Detailhandel en ambachten

2,31

18 Reiniging

2,50

19 Grootwinkelbedrijf

1,55

20 Havenbedrijven

3,29

21 Havenclassificeerders

0,95

22 Binnenscheepvaart

1,51

23 Visserij

0,80

24 Koopvaardij

0,76

25 Vervoer KLM

0,35

26 Vervoer NS

0,24

27 Vervoer posterijen

1,69

28 Taxivervoer

5,73

29 Openbaar Vervoer

0,96

30 Besloten busvervoer

2,40

31 Overig personenvervoer te land en in de lucht

3,40

32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht

1,15

33 Horeca algemeen

2,37

34 Horeca catering

2,06

35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

1,72

38 Banken

1,37

39 Verzekeringswezen

1,79

40 Uitgeverij

2,77

41 Groothandel I

1,38

42 Groothandel II

1,77

43 Zakelijke Dienstverlening I

1,00

44 Zakelijke Dienstverlening II

1,32

45 Zakelijke Dienstverlening III

2,05

46 Zuivelindustrie

1,62

47 Textielindustrie

1,35

48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,08

49 Chemische industrie

0,99

50 Voedingsindustrie

1,20

51 Algemene industrie

1,05

52 Uitzendbedrijven

5,59

53 Bewakingsondernemingen

2,84

54 Culturele instellingen

2,62

55 Overige takken van bedrijf en beroep

2,27

56 Schildersbedrijf

5,14

57 Stukadoorsbedrijf

2,04

58 Dakdekkersbedrijf

4,30

59 Mortelbedrijf

0,00

60 Steenhouwersbedrijf

2,01

61 – 66 Overheid

1,89

67 Werk en (re)Integratie

4,62

68 Railbouw

0,81

69 Telecommunicatie

1,45

BIJLAGE 2: SECTORPREMIES PER PREMIEGROEP 2016

Sectorpremie x 1%

Premiegroep

Premiepercentage

1 Agrarisch bedrijf

 

Kort

6,06

Lang

1,02

Gemiddeld

1,89

   

3 Bouwbedrijf

 

Kort

6,07

Lang

1,47

Gemiddeld

1,82

   

9 Grafische industrie

 

Grafische industrie exclusief fotografen

2,20

Fotografen

2,18

Gemiddeld

2,20

   

33 Horeca algemeen

 

Kort

5,56

Lang

1,32

Gemiddeld

2,37

   

52 Uitzendbedrijven

 

Detachering

4,31

Intermediaire diensten

4,06

Uitzendbedrijven I A

4,69

Uitzendbedrijven II A

6,32

Uitzendbedrijven I B en II B

5,33

Gemiddeld

5,59

   

54 Culturele instellingen

 

Kort

7,28

Lang

1,60

Gemiddeld

2,62

   

56 Schildersbedrijf

 

Kort

17,83

Lang

3,95

Gemiddeld

5,14