Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2015, 36365Ruimtelijke plannen
Herstelbesluit vaststelling bestemmingsplan Buitendams 326
Logo Hardinxveld-Giessendam
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat de gemeenteraad op 15 oktober 2015 het bestemmingsplan Buitendams 326 opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het op 2 juli 2015 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.
Op 2 juli 2015 is bestemmingsplan Buitendams 326 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woonzorgcomplex met circa 12 wooneenheden voor gehandicapten. Tegen het bestemmingsplan is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. In het kader van het beroep heeft de eigenaar van het aangrenzende perceel, waarop een handel in ijzerwaren is gevestigd, een akoestisch tegenonderzoek laten uitvoeren. Op basis van dit geluidonderzoek blijkt dat de geluidbelasting op het oostelijk deel van de noordgevel van het complex 2 dB(A) hoger uitvalt, ten opzichte van het eerder akoestisch onderzoek. De norm van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit wordt hierdoor met 2 dB(A) overschreden.
Het bouwplan dat wordt voorbereid voorziet in een zogeheten dove gevel ter plaatse van het oostelijke deel van de noordgevel van het woonzorgcomplex. Hierdoor wordt de overschrijding van de geluidsbelasting teniet gedaan. De bedoelde dove gevel moest echter nog wel vastgelegd worden in het bestemmingsplan. Daarvoor is het bestemmingsplan op 15 oktober 2015 opnieuw gewijzigd vastgesteld. Hiermede is aan de beroepsgrond tegemoet gekomen. Op de verbeelding van het bestemmingsplan is de bouwaanduiding “dove gevel” opgenomen voor het oostelijk deel van de noordgevel.
De wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde bestemmingsplan hebben betrekking op artikelen 3.2.1 en 3.4.1 en op een aanpassing van de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding.
 • 1.
  De hierna te noemen planregels worden gewijzigd en komen als volgt te luiden:
  • -
   Artikel 3.2.1, Bouwregels, onder d. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - geluiddove gevel' moet de gevel van het woonzorgcomplex als geluiddove gevel worden uitgevoerd en uitgevoerd blijven vanaf de eerste verdieping van het gebouw;
  • -
   Artikel 3.4.1, Strijdig gebruik, onder b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een geluidgevoelige functie, ingeval geen geluiddove gevel wordt gerealiseerd en gehandhaafd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - geluiddove gevel', met dien verstande dat de geluiddove gevel alleen op de verdieping gerealiseerd en gehandhaafd moet worden.
 • 2.
  De verbeelding wordt aangepast door de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – geluiddove gevel” te verlengen tot en met de eerste etage van het oostelijk deel van de noordgevel.
Het bestemmingsplan Buitendams 326 ligt met de bijbehorende stukken vanaf 22 oktober 2015 tot en met 2 december 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam en is te raadplegen via de gemeentelijke website: www.hardinxveld-giessendam.nl (Bestuur > Regelgeving en bekendmakingen > Documenten ter inzage). Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(planid-nummer NL.IMRO.0523.BP2012BUITENDAM326-VG03).
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit van 15 oktober 2015 door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.
Het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.
Crisis - en herstelwet
Op de hiervoor genoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.