Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2015, 36330Ruimtelijke plannen
BEKENDMAKING BEHEERSVERORDENING DE HAAR OOST
Logo Assen
Inleiding
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 15 oktober 2015 de beheersverordening De Haar Oost, met bijbehorend identificatienummer NL.IMRO.0106.99BHV2015180A-C001, gewijzigd heeft vastgesteld.
Wat is een beheersverordening
Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande situatie vast.
Inhoud en begrenzing
Het gebied is ingericht als militair oefenterrein. In principe is het terrein tussen zonsopkomst en -ondergang openbaar, tenzij er oefeningen gedaan worden.
Het plangebied van de beheersverordening “De Haar Oost” wordt globaal begrensd door de A28 in het oosten, de Boermarkeweg in het zuiden en De Haar in het westen. Het overige gebied dat onderdeel uitmaakt van het nu geldende bestemmingsplan is inmiddels opgenomen in verschillende andere bestemmingsplannen vanwege ontwikkelingen die met de FlorijnAs te maken hebben.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
De inspraakreacties van het Waterschap Hunze en Aa’s en TenneT hebben op kleine punten aanleiding gegeven om de regels van de beheersverordening en paragraaf 5.2 van de toelichting overeenkomstig aan te passen. De illustratie is niet gewijzigd.
Bekendmaking en inwerkingtreding
De bekendmaking van het vaststellingsbesluit vindt plaats door middel van deze kennisgeving in het gemeentelijke huis-aan-huisblad, de gemeentelijke website en in de Staatscourant.
U kunt de beheersverordening raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan.
Tegen de vaststelling van de beheersverordening staat geen beroep bij de Raad van State open.