Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 36206Ruimtelijke plannen
BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER
Logo Naarden
Burgemeester en wethouders van Naarden maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:
 
In procedure is het (ontwerp)bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden. Met het bestemmingsplan worden de kop van de jachthaven aan de Wijkplaats, in het verlengde van bestaande woningbouw vier woningen mogelijk gemaakt. 
 
Ten gevolge van de A1 zullen de woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woningen hogere waarden vast te stellen.
 
Stukken ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf donderdag 22 oktober 2015 gedurende 6 weken gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien in het stadskantoor van de gemeente Naarden, Raadhuisstraat 2.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het ontwerpbesluit. U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr. A. Bolks, te bereiken op telefoonnummer 035-6957811. 
 
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, dhr. A. Bolks, te bereiken op telefoonnummer 035-6957811.
 
Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.