Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De BiltStaatscourant 2015, 35734Ruimtelijke plannen
Gemeente De Bilt – Rectificatie vastgestelde Beheersverordening De Bilt 2
Logo De Bilt
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt heeft op 8 april 2015, op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 149 van de Gemeentewet bekendgemaakt, dat de gemeenteraad op 26 maart 2015 de Beheersverordening De Bilt 2 heeft vastgesteld.
 
De vastgestelde Beheersverordening bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding van het verordeningsgebied. In de verordening wordt de bestaande planologische situatie weergegeven. De binnen de gemeente De Bilt geldende bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar worden in de Beheersverordening van toepassing verklaard. De verordening maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.
 
In de bij het vaststellingsbesluit behorende verbeelding is sprake van een kennelijke fout. Ten onrechte zijn binnen de grens van de Beheersverordening De Bilt 2 de percelen Graaf Floris V-weg 3b en 4c uit het bestemmingsplan Hollandsche Rading 2004 opgenomen. Deze fout is inmiddels hersteld.
 
 
Terinzagelegging
De gecorrigeerde “Beheersverordening De Bilt 2” met de daarbij behorende stukken kan vanaf 21 oktober 2015 digitaal worden ingezien op http://www.debilt.nl/ruimtelijkeplannen.
Daarnaast ligt de Beheersverordening gedurende de openingstijden voor een ieder ter inzage bij het informatiecentrum van het gemeentehuis in Bilthoven (Soestdijkseweg Zuid 173).
 
Beroep
Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep in te stellen tegen het besluit tot vaststelling van de Beheersverordening, alsmede de hiervoor genoemde reparatie.