Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2015, 35643Ruimtelijke plannen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan, Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o., Zoetermeer
Logo Zoetermeer
STEDELIJKE ONTWIKKELING  
 
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 5 oktober 2015 het bestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen. Het raadsbesluit tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 16 oktober 2015  voor een periode van zes weken ter inzage.  
 
Toelichting bestemmingsplan
Bij de uitwerking van de plannen voor het winkelcentrum 'Croesinckplein' en de nieuwe woningen ter plaatse van de J. van Beierenlaan is gebleken dat de regels van de bestemming 'Gemengd-1' van het bestemmingsplan Palenstein geen ruimte bieden om te voorzien in enkele nieuwe inzichten:
  • De beperking van maximaal 1 supermarkt in het winkelcentrum dient te vervallen zodat, binnen de maximaal toegestane m2, meer dan één supermarkt kan worden gerealiseerd;
  • De bouw van zowel grondgebonden als gestapelde woningen mogelijk maken, bijvoorbeeld ter plaatse van de J. van Beierenlaan, in plaats van uitsluitend nieuwe appartementen;
  • Door de gefaseerde ontwikkeling zal de periode, waarin de oude en nieuwe voorzieningen naast elkaar bestaan, mogelijk langer zijn dan de toegestane één jaar. In verband hiermee dient de termijn waarin de oude en de nieuwe voorzieningen naast elkaar mogen bestaan te worden gewijzigd in twee jaar.
 
Door middel van deze partiële herziening van het bestemmingsplan 'Palenstein', worden de regels van de bestemming 'Gemengd-1' (artikel 4) gedeeltelijk gewijzigd, zodat deze nieuwe inzichten kunnen worden gefaciliteerd. Alle overige regels van het bestemmingsplan met betrekking tot de gebruiks- en bouwmogelijkheden blijven ongewijzigd van kracht.
Ambtshalve en naar aanleiding van een ingediende zienswijze is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het raadsbesluit behorende Nota van Aanpassingen Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. (zie bijlage bij het bestemmingsplan). Deze aanpassingen leiden niet tot een andere strekking van het plan.
 
Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken is met ingang van 16 oktober 2015 gedurende zes weken (tot en met 26 november 2015) in te zien bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00057-0003.
 
Instellen van beroep
Met ingang van 16 oktober 2015 bestaat gedurende zes weken (tot en met 26 november 2015) de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Verder is het voor alle belanghebbenden mogelijk beroep in te stellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
 
In bovengenoemde periode kan door belanghebbenden tevens beroep worden ingesteld tegen het besluit om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Verzoek om voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dit laatste te bereiken kan gedurende de hiervoor genoemde beroepstermijn tevens een verzoek om
voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Griffierecht
Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Raad van State, telefoonnummer: 070-4264426.
 
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend.
 
Informatie
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis. U dient dan eerst een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en in kunt vullen op www.zoetermeer.nl.
 
Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer: 
 
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar op
 
De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op:
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 15 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer

de secretaris,

drs. H.M.M. Koek

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot