Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2015, 35642Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan (artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening)
Logo Haarlemmermeer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 3 september 2015, nummer 2014.0055727 het bestemmingsplan ‘Rozenburg Corneliahoeve’ gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen vloeien met name voort uit de naar voren gebrachte zienswijzen die tegen het ontwerpbestemmingsplan waren ingediend. Voor een beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad.
Het plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGrozcorneliahoev-C001 en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.
 
Het plan
Het plan omvat gronden aan de zuidoostkant van de luchthaven Schiphol, ruwweg tussen de Aalsmeerderweg, Beechavenue en het bestaande gebied van Schiphol-Rijk.
Het plangebied zal de komende jaren een transformatie ondergaan naar een bedrijventerrein.
Het bestemmingsplan biedt hiervoor de juridisch planologische basis.
 
 
Inzien
Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) en het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.haarlemmermeer.nl/ro.
Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852.
De terinzageligging begint op 19 oktober 2015 en duurt zes weken.
 
Beroep
Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen de volgende belanghebbenden
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad;
b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om
een zienswijze in te dienen;
c. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.
Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
 
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzageligging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.