Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 35195Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan Zwanenburg in Maarssen, Stichtse Vecht
Logo Stichtse Vecht
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Zwanenburg in Maarssen vanaf vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2015 ter inzage ligt.
Inhoud
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk op het perceel Klokjeslaan 47 in Maarssen 14 woningen te bouwen, vrijstaand zowel als twee onder een kap, voor uiteenlopende doelgroepen.
Inzien
U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPZwanenburgMRS-VG01) vanaf vrijdag 16 oktober raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 26 november 2015 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur).
Reageren
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 16 oktober 2015 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Een beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
In werking treden bestemmingsplan
Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.