Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 34989Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld
Logo Aa en Hunze
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
o ntwerp bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld
met bijbehorend ontwerpraadsbesluit en bijlagen (waaronder het Plan-/projectMER, de aanvulling hierop en het advies van de Commissie MER) met ingang van 15 oktober 2015 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten.
Ook is het ontwerp bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld met bijlagen digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder wonen & bouwen, bestemmingsplannen – in procedure – ontwerp) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een planologische regeling bij recht of via een wijzigingsbepaling ten behoeve van de uitwerking van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld en de realisatie en/of uitbreiding van een aantal concrete ontwikkelingen (Hotel Gasselterveld, Recreatieterrein De Kremmer, Camping De Lente van Drenthe, Landgoed Jahomi, Familiecamping Huize Hemelrijk, vrijstaande recreatiewoningen, Zwemplas, Vlinderboerderij, Wildpark, Scouting, Uitbreiding parkeerplaats en Outdoor activiteit SBB).
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen aan de westzijde van het dorp Gasselte en wordt begrensd door de N34 aan de oostzijde, de gemeentegrens aan de zuidzijde, de Drentse Aa aan de westzijde en Landgoed Jahomi en de Rendierjagerweg aan de noordzijde.
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze inbrengen met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld bij de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht op dinsdag 24 november 2015. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze in te brengen, dient u dit vooraf, uiterlijk 20 november 2015, kenbaar te maken. U kunt u aanmelden via de mail jtencate@aaenhunze.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u op maandag 23 november 2015 een email met een tijdstip voor de afspraak voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze.