Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 34762Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Intrekken snelheidslimiet, instellen snelheidslimiet 60 km per uur, aanwijzen verplicht fietspad/verplicht (brom)fietspad, uitbreiden bestaande voorrangsregeling op de route Dreischor-Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland.
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015026535
Betreft: Intrekken van verkeersbesluit 2010006377: Tijdelijk verlagen van de snelheidslimiet van 80 naar 60 km per uur op de Stolpweg en de Nieuweweg te Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland;
Het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op een gedeelte van de Nieuweweg te Dreischor en op een gedeelte van de Stolpweg te Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland;
Aanwijzen van een verplicht fietspad/verplicht (brom)fietspad langs de route Dreischor-Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duivenland;
Uitbreiden van de bestaande voorrangsregeling op de route Dreischor-Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de Zuiddijk, Nieuweweg en Stolpweg zijn gelegen tussen Dreischor en Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland;
 • -
  dat deze wegen in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW);
 • -
  dat voor een gebiedsontsluitingsweg een snelheidslimiet geldt van 80 km per uur;
 • -
  dat een belangrijk criterium van een gebiedsontsluitingsweg is dat de (brom)fietsers worden gescheiden van het autoverkeer;
 • -
  dat het scheiden van auto- en (brom)fietsverkeer alleen mogelijk is door het aanleggen van een vrijliggend (brom)fietspad;
 • -
  dat in afwachting van de aanleg van een (brom)fietspad in 2010, door het nemen van een verkeersbesluit (2010006377 van 11-06-2010) en het plaatsen van borden A01-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, de snelheidslimiet op de route Dreischor-Nieuwerkerk tijdelijk is teruggebracht van 80 naar 60 km per uur;
 • -
  dat in 2014 een start is gemaakt met de aanleg van een vrijliggend fietspad/(brom)fietspad langs de route Dreischor-Nieuwerkerk;
 • -
  dat het laatste stukje (brom)fietspad in het eerste kwartaal van 2015 is aangelegd en dat gehele (brom)fietspad in april 2015 is opengesteld;
 • -
  dat aansluitend aan de werkzaamheden aan het (brom)fietspad EHK-markering (80 c.q. 60) is aangebracht op de hoofdrijbaan;
 • -
  dat het gezien het bovenstaande gewenst is om het tijdelijke verkeersbesluit uit 2010 in te trekken, zodat de snelheid op de route Stolpweg-Nieuweweg, tussen de bebouwde kom van Nieuwerkerk en de Beldert te Dreischor, definitief 80 km per uur wordt;
 • -
  dat op de Zuiddijk binnen de bebouwde kom van Dreischor een snelheidslimiet geldt van 50 km per uur;
 • -
  dat het hierdoor gewenst is om op de Zuiddijk aansluitend aan de bebouwde kom van Dreischor een snelheidslimiet van 60 km per uur in te stellen;
 • -
  dat het in verband met de aanwezigheid van dicht op de weg staande bebouwing wenselijk is om de snelheidslimiet van 60 km per uur door te trekken tot ongeveer 120 m voorbij de Beldert;
 • -
  dat de algemene stelregel is dat bij een snelheidslimiet van 60 km per uur bromfietsers over de hoofdrijbaan rijden;
 • -
  dat de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom van Nieuwerkerk 30 km per uur is;
 • -
  dat het in verband hiermee en in verband met de aanleg van een fietsoversteek tussen de Paardeweg en de bebouwde kom van Nieuwerkerk wenselijk is om over een afstand van circa 100 m vanaf de bebouwde kom van Nieuwerkerk op de Stolpweg een snelheidslimiet in te stellen van 60 km per uur;
 • -
  dat het tevens wenselijk is om de bestaande voorrangsregeling op de route Dreischor-Nieuwerkerk uit te breiden ten gunste van het verkeer op het langs deze route gelegen fietspad/(brom)fietspad;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 10-09-2015);
besluit:
 • -
  tot het intrekken van het tijdelijke verkeersbesluit 2010006377 ‘Tijdelijk verlagen van de snelheidslimiet van 80 naar 60 km per uur op de Stolpweg en de Nieuweweg te Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland’ door het verwijderen van de borden A01-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990 langs de hele route Dreischor-Nieuwerkerk, zodat de snelheid op deze route, tussen de bebouwde kom van Nieuwerkerk en de Beldert te Dreischor, definitief 80 km per uur wordt;
 • -
  tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Zuiddijk en de Nieuweweg, vanaf de bebouwde kom van Dreischor tot circa 120 m voorbij de Beldert te Dreischor, gemeente Schouwen-Duiveland, door het plaatsen van borden A01-60zb/A01-60ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Stolpweg, over een gedeelte van circa 100 m voorafgaande aan de bebouwde kom van Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland, door het plaatsen van borden A01-60zb/A01-60ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Zuiddijk en een gedeelte van de Nieuweweg, vanaf de Bogerdweg tot circa 120 m voorbij de Beldert te Dreischor, door het plaatsen van borden G11/G12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het aanwijzen van een verplicht (brom)fietspad langs de Nieuweweg en de Stolpweg, vanaf circa 120 m voorbij de Beldert tot aan de bebouwde kom van Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland, door het plaatsen van borden G12a/G12b, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het uitbreiden van de bestaande voorrangsregeling op de aansluitingen Zuiddijk-Beldert, Nieuweweg-Noorddijk en Stolpweg-Velddamseweg ten gunste van het verkeer op het langs deze route gelegen fietspad/(brom)fietspad, door het plaatsen van borden B06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990 en ondersteund door haaientanden en blokmarkering.
 
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015026106 blad 1 t/m 5 van 29-07-2015.
Middelburg, 5 oktober 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen