Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 34759Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Olzendedijk en de Koksedijk te Oostdijk, gemeente Reimerswaal
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015025914
Betreft: Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Olzendedijk en de Koksedijk te Oostdijk, gemeente Reimerswaal;
Instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op de kruising Koksedijk-Nieuwlandseweg-Inundatieweg-Nieuwlandse Binnendijk te Oostdijk, gemeente Reimerswaal, in combinatie met wegversmallingen;
Regelen van de voorrang op de aansluitingen 1e Tholseindeweg-Olzendedijk, 2e Tholseindeweg-Olzendedijk, Olzendepolder-Olzendedijk, Sint Pieterpolder-Olzendedijk/ Koksedijk, 1e Vlietweg-Koksedijk en op de kruising Koksedijk-Nieuwlandseweg-Inundatieweg-Nieuwlandse Binnendijk te Oostdijk, gemeente Reimerswaal.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de Olzendedijk en de Koksedijk wegen zijn tussen de kernen Yerseke en Krabbendijke;
 • -
  dat deze wegen in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg A (ETW-A);
 • -
  dat deze route zich deels kenmerkt door een weg op een smalle binnendijk;
 • -
  dat over deze wegen in 2012 gemiddeld 1045 motorvoertuigen per werkdag en gemiddeld 300 fietsers per werkdag reden;
 • -
  dat genoemde wegen onderdeel zijn van de schoolfietsroute Yerseke-Krabbendijke (Calvijn College);
 • -
  dat deze wegen ook zijn opgenomen in het knooppuntensysteem fietsroutes (FIKS);
 • -
  dat er op de Olzendedijk en de Koksedijk ook tamelijk veel landbouwverkeer rijdt, maar dat deze wegen geen onderdeel zijn van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland;
 • -
  dat het vanuit het Wegenbeleidsplan 2011-2020 en de uitwerkingsnotitie “Categorisering waterschapswegen 2011” gewenst is om langs de Olzendedijk en de Koksedijk een fietsvoorziening te realiseren om ernstige verkeersongevallen met (school)fietsers te voorkomen;
 • -
  dat de aanleg van een fietsvoorziening langs deze wegen pas na 2020 geprogrammeerd was;
 • -
  dat Projectbureau Zeeweringen in 2015 een versterking van het dijktraject tussen Yerseke en Krabbendijke heeft uitgevoerd;
 • -
  dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute werd ingesteld die onder andere liep over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Olzendedijk, Koksedijk en Inundatieweg;
 • -
  dat, in verband met de veiligheid van de vele scholieren, de Nieuwlandse Binnendijk, tussen de Inundatieweg en de Eerste Vlietweg, tussen 15 maart en 1 oktober 2015, was aangewezen als verplicht (brom)fietspad (verkeersbesluit 2015003141 van 27 januari 2015);
 • -
  dat de Olzendepolder en de Nieuwlandse Binnendijk autoluwe wegen zijn;
 • -
  dat er gelet op het bovenstaande is besloten om voorafgaande aan het uitvoeren van de dijkversterkingswerkzaamheden een vrijliggend fietspad langs de Olzendedijk en de Koksedijk, tussen de Olzendepolder en de Nieuwlandseweg, aan te leggen;
 • -
  dat in samenwerking met de gemeente Reimerswaal dit fietspad eind 2014 is gerealiseerd en open gesteld;
 • -
  dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is om op de kruising Koksedijk-Nieuwlandseweg-Inundatieweg-Nieuwlandse Binnendijk te Oostdijk snelheidremmende voorzieningen te treffen in de vorm van wegversmallingen;
 • -
  dat het daarbij gewenst is om op deze kruising een adviessnelheid van 30 km per uur in te stellen;
 • -
  dat het tevens gewenst is om op alle kruisingen en aansluitingen met de Olzendedijk en de Koksedijk de voorrang te regelen ten gunste van het verkeer op de Olzendedijk en de Koksedijk en het daarlangs gelegen fietspad;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 10-09-2015);
besluit:
 • -
  tot het aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Olzendedijk en de Koksedijk, tussen de Olzendepolder en de Nieuwlandseweg, te Oostdijk, gemeente Reimerswaal, door het plaatsen van borden G11/G12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op de kruising Koksedijk-Nieuwlandseweg-Inundatieweg-Nieuwlandse Binnendijk te Oostdijk, gemeente Reimerswaal, door het plaatsen van borden A04-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het aanbrengen van wegversmallingen op de Koksedijk voor en na de kruising met de Nieuwlandseweg, aangegeven met borden J17, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het regelen van de voorrang op de aansluitingen 1e Tholseindeweg-Olzendedijk, 2e Tholseindeweg-Olzendedijk, Olzendepolder-Olzendedijk, Sint Pieterpolder-Olzendedijk/ Koksedijk, 1e Vlietweg-Koksedijk en op de kruising Koksedijk-Nieuwlandseweg-Inundatieweg-Nieuwlandse Binnendijk te Oostdijk, gemeente Reimerswaal, ten gunste van het verkeer op de Olzendedijk en de Koksedijk en het daarlangs gelegen fietspad, door het plaatsen van borden B05 en B06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990 en ondersteund door haaientanden en waarnodig door blokmarkering;
 • -
  tot het regelen van de voorrang op de aansluiting van het fietspad op de Olzendepolder en van het fietspad op de Koksedijk nabij de Nieuwlandseweg, ten gunste van het verkeer op de Olzendepolder c.q. de Koksedijk, door het aanbrengen van haaientanden op het fietspad.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015025879 blad 1 t/m 3 en 2015026014 blad 1 t/m 4.
Middelburg, 7 oktober 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen