Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 34741Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Instellen permanente snelheidslimiet van 30 km per uur op een gedeelte van de parallelweg N57 te Kamperland, gemeente Noord-Beveland
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015025421
Betreft: Instellen permanente snelheidslimiet van 30 km per uur op een gedeelte van de parallelweg N57 (parallelweg Veersegatdam) te Kamperland, gemeente Noord-Beveland.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de parallelweg Veersegatdam is gelegen langs het Veerse Meer, parallel aan de N57;
 • -
  dat deze weg in beheer en onderhoud is bij het waterschap en gecategoriseerd is als erftoegangsweg-B (ETW-B);
 • -
  dat de snelheidslimiet op deze weg 60 km per uur bedraagt;
 • -
  dat er aan de oostzijde van de parallelweg Veersegatdam, aan de kant van Kamperland, direct naast de weg een surfschool is gevestigd;
 • -
  dat er dagelijks veel verkeersbewegingen zijn tussen de parkeerplaats en de surfschool;
 • -
  dat op dit moment op dit weggedeelte, gedurende de zomermaanden van 1 april tot en met 31 oktober, met een jaarlijks terugkerende tijdelijke verkeersmaatregel, een zone 30 km per uur wordt ingesteld, aangegeven met borden A01-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  dat deze locatie tegenwoordig ook buiten het zomerseizoen veel watersporters trekt;
 • -
  dat het daarom gewenst is om de regelmatig terugkerende tijdelijke verkeersmaatregel om te zetten naar een permanente verkeersmaatregel;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 10-09-2015);
besluit:
-tot het, over een afstand van ongeveer 300 meter, instellen van een permanente snelheidslimiet van 30 km per uur op een gedeelte van de parallelweg N57 (parallelweg Veersegatdam) te Kamperland, gemeente Noord-Beveland, aangegeven met borden A01-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.
 
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan, registratienummer 2015025269, van 22 juli 2015.
Middelburg, 5 oktober 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen