Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 3420Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland, nabij Zierikzee
Logo Waterschap Scheldestromen
2015003142
Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland, nabij Zierikzee.
Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat tussen 15 maart en 1 oktober 2015 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert aan het dijktraject Zuidhoek, Havenkanaal Oost, Galgepolder tot Haven De Val, aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland aan de Oosterschelde en het havenkanaal nabij Zierikzee;
 • -
  dat het te verbeteren dijkvak ligt tussen dijkpaal 214+76 m en dijkpaal 239+74 m en een totale lengte heeft van ongeveer 3,3 km;
 • -
  dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;
 • -
  dat deze transportroute onder andere loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Weg onder de Zeelandbrug, Straalweg en Lange Slikweg (buiten de bebouwde kom), over de bij de gemeente Schouwen-Duiveland in beheer zijnde Straalweg, Lange Slikweg, Deltastraat, Groene Weegje en Julianastraat (binnen de bebouwde kom) en over de bij de Provincie Zeeland in beheer en onderhoud zijnde Platteweg (fietspad);
 • -
  dat het ten behoeve van de verkeersveiligheid gewenst is om (brom)fietsers zoveel mogelijk te weren van de Straalweg tussen de bebouwde kom van Zierikzee en de Lange Slikweg en (brom)fietsers en voetgangers te weren van de Straalweg vanaf de Lange Slikweg tot aan de Galgelaan;
 • -
  dat het in verband met de veiligheid gewenst is om alle verkeer en voetgangers te weren uit het werkgebied en op de Platteweg (fietspad);
 • -
  dat het (brom)fietsverkeer van de Platteweg wordt omgeleid over een nieuw aan te leggen asfaltpad op de kruin van de dijk;
 • -
  dat het gewenst is om dit pad tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan te wijzen als verplicht (brom)fietspad;
 • -
  dat het daarbij gewenst is om op de aansluitingen van dit nieuwe pad op de bestaande weg/het bestaande fietspad de voorrang te regelen, ten gunste van het verkeer op de Platteweg en de Galgelaan;
 • -
  dat het pad na afloop van de werkzaamheden door het waterschap in gebruik wordt genomen als onderhoudsweg met recreatief mede gebruik voor fietsers;
 • -
  dat het daarom gewenst is om na 1 oktober 2015 dit pad aan te wijzen als onverplicht fietspad;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 15 januari 2015);
besluit:
Tot het tijdelijk, vanaf 15 maart tot 1 oktober 2015, instellen van:
 • -
  een gesloten verklaring voor (brom)fietsers, met uitzondering van aanwonenden, op de Straalweg tussen de bebouwde kom van Zierikzee en de Lange Slikweg, door het plaatsen van borden C15 met onderbord ‘m.u.v. aanwonenden’, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een gesloten verklaring voor (brom)fietsers en voetgangers op de Straalweg tussen de Lange Slikweg en de Galgelaan, door het plaatsen van borden C15 en C16, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een gesloten verklaring voor alle verkeer en voetgangers langs het Havenkanaal, tussen het havenplateau en de Weg onder de Zeelandbrug, en op de Platteweg (fietspad), door het plaatsen van borden C01 en C16, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een gesloten verklaring voor (brom)fietsers op de Schelpkreek en het Windgat, door het plaatsen van borden C15, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een verplicht (brom)fietspad op het nieuw aan te leggen pad op de kruin van de dijk, tussen de Platteweg en de Galgelaan, door het plaatsen van borden G12a/G12b, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het regelen van de voorrang op het nieuwe pad ten gunste van het verkeer op de Platteweg en de Galgelaan, door het aanbrengen van haaientanden.
Tot het, na 1 oktober 2015, wijzigen van het tijdelijke verplichte (brom)fietspad op de kruin van de dijk, tussen de Platteweg en de Galgelaan, in een onverplicht fietspad, door het vervangen van de borden G12a/G12b door borden G13/G14, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.
E.e.a. conform bijgevoegde tekeningen ZLRW-2014-01055 (d.d. 28-10-2014), ZLRW-2014-01134 (d.d. 05-11-2014, bordenplan tot 01-10-2015 en bordenplan na 01-10-2015) van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Middelburg, 27 januari 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. P.M. van der Meulen,
afdelingshoofd Wegen