Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 3416Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de zuidkant van Zuid-Beveland, ten oosten van Waarde
Logo Waterschap Scheldestromen
2015003138
Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de zuidkant van Zuid-Beveland, ten oosten van Waarde.
Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat tussen 15 maart en 1 oktober 2015 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert aan het dijktraject Emanuelpolder, aan de zuidkant van Zuid-Beveland, ten oosten van het dorp Waarde;
 • -
  dat het te verbeteren dijkvak ligt tussen dijkpaal 120+16 m en dijkpaal 146+50 m en een totale lengte heeft van ongeveer 2,6 km;
 • -
  dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;
 • -
  dat deze transportroute loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Putkilweg, Dumoulinweg en Zimmermanweg;
 • -
  dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is om op de transportroute fietsers en bromfietsers zoveel mogelijk te weren;
 • -
  dat het tevens gewenst is om fietsers en bromfietsers te weren uit het werkgebied;
 • -
  dat het daarom gewenst is om een gesloten verklaring voor fietsers en bromfietsers, met uitzondering van bestemmingsverkeer, in te stellen op de Dumoulinweg, Putkilweg, Valckenisseweg, Zimmermanweg, Akkerweg, Van der Haveweg, Emanuelpolder en Zusterzand;
 • -
  dat het daarnaast gewenst is om op de Brugweg en de Spuiweg de snelheidslimiet te verlagen van 60 naar 30 km per uur;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 15 januari 2015);
besluit:
Tot het tijdelijk, vanaf 15 maart tot 1 oktober 2015, instellen van:
 • -
  een snelheidslimiet van 30 km per uur op de Brugweg en de Spuiweg, door het plaatsen van borden A01-30, aangevuld met bord J24 (waarschuwing voor (brom)fietsers op de rijbaan), zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een gesloten verklaring voor fietsers en bromfietsers, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Dumoulinweg (Bathsedijk - Valckenisseweg), Putkilweg (Bathseweg - Dumoulinweg), Valckenisseweg (bebouwde kom van Rilland - Dumoulinweg), Zimmermanweg (Valckenisseweg - Van der Haveweg), Akkerweg (Kweekweg - Zimmermanweg), Van der Haveweg (Frederikaweg – Zimmermanweg), Emanuelpolder (Gaweegsedijk – Zusterzand) en het Zusterzand (Emanuelpolder – Schaarweg), door het plaatsen van borden C15 met OB108 (uitgezonderd bestemmingsverkeer), zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.
E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2014-01218 (d.d. 16-09-2014) van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Middelburg, 27 januari 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. P.M. van der Meulen,
afdelingshoofd Wegen