Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2015, 34054Overig
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder woningbouwproject De Bloesemgaard in Margraten
Logo Eijsden-Margraten
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende besluit ter inzage ligt voor een verzoek om veertien hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder voor:
realisatie van woningen binnen het bestemmingsplan Heiligerweg (De Bloesemgaard) in Margraten.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
 • 1.
  de naam en adres van de indiener;
 • 2.
  de dagtekening;
 • 3.
  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep/verzoek is gericht;
 • 4.
  de gronden van het beroep/verzoek.
Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.
Eijsden-Margraten, 7 oktober 2015
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De secretaris, Mathea Severeijns
De burgemeester, Dieudonné Akkermans