Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FerwerderadielStaatscourant 2015, 33986Ruimtelijke plannen
Vaststelling "Beheersverordening Waddenzee en Noordzee NL.IMRO.1722.151B01-VA01"
Logo Ferwerderadiel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2015 de “Beheersverordening Waddenzee en Noordzee” heeft vastgesteld.
 
De beheersverordening heeft betrekking op het deel van Waddenzee en het gebied aan de buitenzijde van de Zeedijk binnen de gemeentegrenzen. In de verordening zijn regels opgenomen voor het gebruik van gronden en het uitvoeren van werken of plaatsen van bouwwerken in dat gebied. Deze regels zijn zo veel mogelijk ongewijzigd overgenomen uit de eerder bestaande regelgeving in het gebied op grond van het oude bestemmingsplan "Buitendijksveld/Waddenzee".
 
De verordening treedt in werking op 15 oktober 2015 en is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De verordening ligt eveneens ter inzage in het gemeentehuis te Ferwert, sector Grondgebied. Tegen de beheersverordening kan geen beroep worden aangetekend.
 
Ferwert, 7 oktober 2015