Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2015, 33827Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abbenes’ (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening)
Logo Haarlemmermeer
Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Abbenes’ met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGabbabbenes-B001 ter inzage wordt gelegd.
 
Het plan
Het plangebied omvat globaal de gronden die begrensd worden door de kern Abbenes, inclusief sportvelden en enkele agrarische percelen.
 
 
Inzien
Het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl .
Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.
 
De terinzageligging begint op 7 oktober 2015 en duurt zes weken.
 
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen.
Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor)