Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2015, 33745Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan “Hommersumseweg ong. Heijen”
Logo Gennep
De gemeenteraad van Gennep heeft op 14 september 2015 het bestemmingsplan “Hommersumseweg ong. Heijen” gewijzigd vastgesteld.
Inzage De gemeenteraad heeft naar aanleiding van ambtshalve wijzigingen bij de vaststelling wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, de regels en de toelichting van het plan. In het raadsbesluit zijn de wijzigingen nader aangegeven.
Het besluit van de gemeenteraad en het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 8 oktober 2015 tot en met donderdag 19 november 2015 ter inzage. Het plan is te bekijken tijdens openingstijden bij het Omgevingsloket in het gemeentekantoor van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1 te Gennep. Voor inzage van het plan buiten openingstijden kan een afspraak gemaakt worden op telefoonnummer 0485-494141. Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar en beschikbaar op de volgende wijzen:
De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op http://ro-online.robeheer.nl/0907/ Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0907.BP15051HOMMEHEI-VA01
Beroep Met ingang van vrijdag 9 oktober 2015 tot en met donderdag 19 november 2015 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. Beroep kan worden ingesteld door:
  • Een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
  • Een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht in het bestemmingsplan.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voorlopige voorziening en inwerkingtreding Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 20 november 2015. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzitter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.