Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - WestStaatscourant 2015, 33222Verkeersbesluiten
Wegontrekking Stavangerweg en Gevleweg
Logo Amsterdam - West
 
Het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West Amsterdam
Overwegingen ten aanzien van het besluit
het onttrekken aan het openbaar verkeer van delen van de Stavangerweg en delen van de Gevleweg, gelegen in de gemeente Amsterdam,
BESLUIT
Gelezen het voorstel van 8 september 2015 (Kenmerk INT-15-01483)
 
Gelet op het artikel 9 van de Wegenwet,
Besluit:
 
Delen van de Stavangerweg en Gevleweg aan het openbaar verkeer te onttrekken conform de bijgevoegde tekening.
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 september 2015.
 
Amsterdam-West 18 september 2015

Namens deze,

H.Visser, Waarnemend secretaris

G.J. Bouwmeester, Voorzitter

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie  van het besluit in de Staatscourant naar: Stadsdeel West, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: *uw naam en adres *de datum en handtekening *een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk); *de redenen van uw bezwaar; Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850 1070 AW Amsterdam.