Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2015, 33034Verkeersbesluiten
Haarlemmermeer - verkeersbesluit –Hoofddorp, Floriande Noord–Waddenweg en Rottumeroog
Logo Haarlemmermeer
Onderwerp: parkeersituatie Floriande Noord (Waddenweg en Rottumeroog )
N ummer : X2015.3239
Gelet op het volgende:
 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de Awb schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de Awb dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.
 • Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.
Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:
 • 1.
  In eerste instantie:
  • a.
   het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • b.
   het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • c.
   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
  • d.
   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • 2.
  In tweede instantie ook voor:
  • a.
   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
  • b.
   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.
   • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionaal politiekorps.
   • De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.
   • Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtigings- en volmachtsbesluit Haarlemmermeer 2013 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de teammanager Beheer Openbare Ruimte, of diens vervanger. Met ingang van 1 februari 2013, bij de herindeling van de cluster Beheer en Onderhoud, is dit ondermandaat overgegaan naar de teammanager Wegen, Water en Verkeer.
De maatregelen vallen onder dit mandaat. Met ingang van 1 januari 2015 is vanwege de reorganisatie bij de gemeente aan de clusters i.o. tot aan de formele reorganisatie een breed ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud).
Overwegingen en motivatie
Al enige tijd ervaren bewoners en gebruikers van panden aan de Waddenweg in Hoofddorp, ter hoogte van het Spaarne Gasthuis, overlast van geparkeerde auto’s in hun buurt. Automobilisten die geen bestemming hebben bij de Silo’s en de laagbouw, bezetten structureel de openbare parkeerruimte. Om de Waddenweg veilig en bereikbaar te houden voor de bussen naar het Spaarne Gasthuis, is in 2013 een parkeerverbodszone ingesteld. Hiermee is geregeld dat op de Waddenweg niet meer buiten de vakken geparkeerd mag worden, net als op de eilanden van Floriande. Met de komst van de voetbrug tussen de Waddenweg en het Gasthuis, lijken de parkeerterreinen aan de Waddenweg nog aantrekkelijker voor parkeerders van het Spaarne Gasthuis. Daarom is begin 2014 een parkeeronderzoek uitgevoerd. Onderzocht is hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn, hoe lang die bezet zijn en door wie. De conclusie is dat ’s avonds en in het weekend de parkeerterreinen bij de Silo’s en de laagbouw vol staan met auto’s die niet van bewoners zijn.
Naar aanleiding van diverse gesloten en open bijeenkomsten én een enquête onder bewoners, is overeenstemming bereikt over het parkeerregime in het gebied. Gekozen is voor een parkeerschijfzone (blauwe zone), waarbinnen maximaal 1 uur geparkeerd mag worden op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur. De parkeerschijfzone zorgt ervoor dat mensen die geen bestemming in de omgeving hebben er niet zo snel meer zullen parkeren. Naast het instellen van de parkeerschijfzone worden extra parkeerplaatsen aangebracht. Op basis van de uitgesproken voorkeuren vanuit de omgeving worden er in totaal 53 extra parkeerplaatsen aangebracht.
Met de komst van de parkeerschijfzone wordt de parkeerverbodszone overbodig en komt deze te vervallen. Verder wordt de 30 km/u zone uitgebreid om de verkeersveiligheid in het gebied te waarborgen.
Maatregelen, bebording en belijning
De maatregelen bestaan uit:
 • -
  Het opheffen van de parkeerverbodszone op de Waddenweg ter hoogte van Waddenweg 167 t/m 353. Dit door het verwijderen van borden E1 met opdruk ‘zone’ en ‘einde zone’;
 • -
  Het opheffen van de parkeerverbodszone op het openbare deel van eiland 13 (Rottumeroog). Dit door het verwijderen van borden E1 RVV 1990 met opdruk ‘zone’ en ‘einde zone’;
 • -
  Het instellen van een parkeerschijfzone op de Waddenweg, zodat de Waddenweg 167 t/m 353 én het openbare deel van eiland 13 (Rottumeroog) hierbinnen vallen. Dit door het plaatsen van borden E10 en E11 RVV 1990 met opdruk ‘zone’ en ‘einde zone’ en het aanbrengen van blauwe belijning. De bebording E10 wordt voorzien van een tijdsduurbeperking van maximaal één uur en voorzien van een onderbord met venstertijden: ma – vr 08 – 17 h;
 • -
  Het uitbreiden van de 30 km/u zone, zodat naast Waddenweg 167 t/m 201, ook Waddenweg 203 t/m 353 hierbinnen vallen. Dit door het verwijderen en plaatsen van borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk ‘zone’, ‘einde zone’ en ‘30’.
De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer, 2015-017-001.
Motivering Wegenverkeerswet 1994:
Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:
 • Artikel 1a van de Wvw 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • Artikel 1b van de Wvw 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • Artikel 1c van de Wvw 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • Artikel 2a van de Wvw 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
 • Artikel 2b van de Wvw 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.
Het belang van de vrijheid van het verkeer, zoals genoemd in artikel 1d van de Wvw 1994, dat door de maatregel wordt beperkt door het instellen van de parkeerschijfzone en het uitbreiden van de 30 km/u zone achten wij minder zwaarwegend dan de overige belangen.
Belangenafweging
Bewoners en bedrijven
De maatregelen zijn in het belang van bewoners en bedrijven, vanwege het uitbreiden van de 30 km/u zone. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Daarnaast zorgt de parkeerschijfzone ervoor dat mensen die geen bestemming in de omgeving hebben er niet zo snel meer zullen parkeren, wat tevens ten goede komst aan de leefbaarheid.
(Doorgaand) verkeer
De maatregelen hebben geen gevolgen voor (doorgaand) verkeer.
L angzaam verkeer
De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer. De uitbreiding van de 30 km/u zone zorgt voor een veiliger gevoel voor fietsers en voetgangers.
Parkeerders
De maatregelen hebben gevolgen voor parkeerders. Voor een deel worden parkeerders in hun belangen geschaad door het instellen van een parkeerschijfzone. Het doel is echter dat mensen die geen bestemming in de omgeving hebben er niet zo snel meer zullen parkeren. Bewoners kunnen een ontheffing aanschaffen. Door het parkeren te reguleren zijn de maatregelen in het belang van parkeerders met een bestemming in de wijk. Bovendien worden er 53 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.
Op het naastgelegen eiland (eiland 12) blijft de parkeerverbodszone gehandhaafd. Naar verwachting zal het probleem zich niet naar dit eiland verschuiven, vanwege de aanleg van de 53 extra parkeervakken en de aanleg van 12 extra parkeervakken op eiland 12. Ook bedraagt de loopafstand vanaf dit eiland meer dan 500 meter.
Hulpdiensten
De maatregelen hebben geen gevolgen voor hulpdiensten.
Openbaar vervoer
De maatregelen hebben zeer beperkt gevolgen voor het openbaar vervoer, vanwege de verlaging van de maximum snelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Echter geschiedt dit over een lengte van slechts 100 meter waardoor het tijdsverlies nihil is.
Algemeen belang
De maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de directe omgeving en zijn hiermee in het algemeen belang.
Afweging
Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het belang van bewoners, bedrijven en parkeerders met een bestemming in de wijk. De belangen van deze groepen wegen zwaarder dan de belangen van parkeerders die hun auto langdurig parkeren in de wijk, zonder hier een directe bestemming te hebben.
Voorbereiding en overleg
Op 28 oktober 2014 is een informatieavond georganiseerd. Bewoners van Waddenweg 167 t/m 353 zijn naar hun mening gevraagd over maatregelen om de parkeeroverlast langs de Waddenweg in Floriande Noord te beperken. Er werden 3 opties voorgesteld:
 • -
  Het behouden van de huidige situatie;
 • -
  Het instellen van een zone betaald parkeren;
 • -
  Het instellen van een parkeerschijfzone.
Mensen die een voorkeur hadden voor een parkeerregime hebben tevens de momenten aan kunnen geven waarop het parkeerregime zou moeten gelden, bijvoorbeeld ’s nachts of overdag. Ook voor de duur voor een parkeerschijfzone of voor het tarief voor betaald parkeren heeft men voorkeuren uit kunnen spreken. Naar aanleiding van de bewonersavond koos een ruime meerderheid voor een blauwe zone. Echter over de maximale parkeerduur en venstertijden bleken de meningen erg uiteen te lopen.
Op 4 november 2014 is het voorstel voor de parkeerschijfzone voorgelegd aan bewoners van Rottumeroog. Echter, omdat Rottumeroog in het gepresenteerde voorstel geen deel uitmaakte van de parkeerschijfzone zouden deze bewoners niet in aanmerking komen voor een ontheffing.
De bewoners van Rottumeroog waren het niet eens met de voorgestelde maatregelen en wilden betrokken worden bij een oplossing voor het parkeerprobleem. Er werd een voorstel gedaan om extra parkeerplaatsen te realiseren in de IJtochtzone.
Op 9 december 2014 is een aangepast voorstel besproken met vertegenwoordigers van alle verschillende bewonersgroepen en de Wijkraad Floriande. In dat voorstel is ook het openbare deel van Rottumeroog opgenomen in de parkeerschijfzone. In het overleg is tevens besloten om een maximale parkeerduur in te stellen van 1 uur. Dat is te kort voor een Gasthuisbezoek en lang genoeg voor een bezoek aan bedrijven. Naar aanleiding van een aanvullend parkeeronderzoek en in het kader van haalbaarheid en handhaafbaarheid is besloten om een venstertijd in te stellen op maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur.
Doordat Rottumeroog wordt opgenomen in de parkeerschijfzone, kunnen ook bewoners van eiland 13 in aanmerking komen voor een ontheffing. De huidige parkeerruimte in de openbare ruimte is dan onvoldoende voor alle bewoners van Floriande Noord. Daarom is een tweetal varianten bedacht om ongeveer vijftig extra parkeerplaatsen te realiseren, waarin wel de parkeerschijfzone wordt ingevoerd.
Op 18 februari 2015 zijn de twee varianten voor het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen gepresenteerd op een informatiemarkt. Uiteindelijk koos een ruime meerderheid voor het uitbreiden van de bestaande parkeerterreinen met extra langsparkeerplaatsen langs de Waddenweg. Dit ging ten koste van de variant om een nieuw parkeerterrein aan te leggen in de IJtochtzone van ongeveer vijftig parkeervakken.
Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral in complexe en omstreden situaties, een voorbereidingsprocedure te volgen. Deze procedure wordt niet gevolgd aangezien het geen complexe maatregelen betreft en de betrokken belangen voldoende bekend zijn.
Overleg met de korpschef van de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 1 september 2015 is dit besluit behandeld in de werkgroep.
De leden van de werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.
De politie heeft de volgende opmerking geplaatst.
“Langsparkeren is niet voldoende om 30 km/u af te dwingen volgens Duurzaam Veilig. Advies is om extra snelheidsremmende maatregelen te nemen in de vorm van een 30 km/u drempel.”
Dit is in het huidige plan meegenomen
Publicatie
Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.
Besluiten:
 • 1.
  Het opheffen van een parkeerverbodszone door het verwijderen van borden conform model E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 met opdruk ‘zone’, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende ‘begin parkeerverbodszone’ en ‘einde parkeerverbodszone’ op:
  • a.
   de Waddenweg in Hoofddorp, ter hoogte van Waddenweg 167 t/m 353;
  • b.
   op het openbare deel van eiland 13, Rottumeroog.
 • 2.
  Het instellen van een parkeerschijfzone van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur met een tijdsduurbeperking van maximaal één uur, door het plaatsen van borden conform model E10 en E11 uit bijlage I van het RVV 1990 met opdruk ‘zone’, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende ‘begin parkeerschijfzone’ en ‘einde parkeerschijfzone’, en opdruk max. 1 h, en onderborden, voorzien van de tekst ‘ma – vr 08 – 17 h’ op de volgende locaties:
  • c.
   de Waddenweg in Hoofddorp, ter hoogte van Waddenweg 167 t/m 353;
  • d.
   op het openbare deel van eiland 13, Rottumeroog.
 • 3.
  Het uitbreiden van de 30 km/u zone, zodat naast Waddenweg 167 t/m 201, ook Waddenweg 203 t/m 353 hierbinnen vallen door:
  • e.
   het verwijderen van borden conform model A1 uit bijlage I van het RVV 1990 met opdruk 30, met daarboven het woord "zone" zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende ‘begin zone 30 kilometer per uur’ en ‘einde zone 30 kilometer per uur’:
   • i.
    op het parkeerterrein van de Waddenweg, ter hoogte van huisnummer 203.
   • ii.
    op het openbare deel van eiland 13, Rottumeroog.
  • f.
   het plaatsen van borden conform model A1 uit bijlage I van het RVV 1990 met opdruk 30, met daarboven het woord "zone" zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende ‘begin zone 30 kilometer per uur’ en ‘einde zone 30 kilometer per uur’:
   iii.op de hoofdrijbaan van de Waddenweg, vlak voor de toegang naar eiland 13, Rottumeroog.
 • 4.
  Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 1 oktober 2015.
Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer
namens dezen,
de gemeentesecretaris,
voor deze,
de clustermanager
 
 
H.Verhoeve
Terinzagelegging
Het besluit is in te zien op overheid.nl. Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.