Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PuttenStaatscourant 2015, 32905Ruimtelijke plannen
Vastgestelde herziening beheersverordening Henslare 2 en Stationscomplex 2015
Logo Putten
De gemeenteraad van Putten heeft op 24 september 2015 de ‘Herziening beheersverordening Henslare 2 en Stationscomplex 2015’ vastgesteld.
Ter plaatse van het parkeerterrein aan de oostzijde van het aan de Stationsstraat 127 gelegen stationsgebouw is de op 4 juli 2013 door de gemeenteraad vastgestelde beheersverordening ‘Henslare 2 en Stationsgebied 2013’ van kracht. Het doel van die beheersverordening is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied tussen de spoorlijn en de woonwijk Bijsteren in een juridisch planologisch kader.
Om mogelijk te maken dat op het parkeerterrein aan de oostzijde van het stationsgebouw ook fietsparkeerplaatsen, inclusief overdekte fietsenstallingen mogen worden aangelegd is de beheersverordening ‘Henslare 2 en Stationscomplex 2013’ herzien. De toevoeging dat op de voor “Parkeren” bestemde gronden aan de oostzijde van het stationsgebouw ook fietsparkeerplaatsen mogen komen, is niet te beschouwen als een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. De bestemming van de parkeerplaats verandert niet.
De vastgestelde beheersverordening ligt ter inzage in het gemeentehuis. De beheersverordening is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.WPBVStation-VA01 en is als pdf-bestand te bekijken op de gemeentelijke website www.putten.nl > Meer over bestemmingsplannen > Beheersverordeningen.
De herziene beheersverordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. Tegen de vaststelling van de beheersverordening staat geen rechtsmiddel open (geen beroep bij de Raad van State).