Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2015, 32900Ruimtelijke plannen
Vaststelling Beheersverordening Kamphuizerpolder - Buitenlust
Logo Oegstgeest
(NL.IMRO.0579.BVKHPBL-VA01)
 
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Oegstgeest in zijn vergadering van 24 september 2015 de Beheersverordening Kamphuizerpolder - Buitenlust heeft vastgesteld.
 
De beheersverordening heeft als doel om een actueel planologisch kader te bieden voor het gebied Kamphuizerpolder Buitenlust. De beheersverordening treedt op 1 oktober 2015 in werking.
 
Verordeningsgebied
Het gebied Kamphuizerpolder ‐ Buitenlust betreft het noordelijke deel van de Oude Rijnzone. De Oude Rijnzone is het gebied dat is ingeklemd tussen de Oude Rijn in het westen en de A44 in het oosten. Het verordeningsgebied van deze beheersverordening, is als volgt begrensd:
  • aan de noordzijde: de gemeentegrens met Katwijk;
  • aan de zuidzijde: het Rustenburgerpad en de Rijnzichtweg;
  • aan de oostzijde: de A44;
  • aan de westzijde: de Oude Rijn.
     
Tegen de vaststelling van de beheersverordening staat geen verdere rechtsgang open. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening.
 
De Beheersverordening en de daarbij behorende stukken liggen van woensdag 30 september 2015 tot en met dinsdag 10 november 2015 van 9.00 tot 16.00 uur, gedurende zes weken ter inzage bij de Welkomstbalie in het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13, Oegstgeest. Tevens zijn het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op de website van de gemeente Oegstgeest (inwoners/wonen, (ver)bouwen en leefomgeving/bestemmingsplannen) en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.