Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2015, 32829Ruimtelijke plannen
Inspraak op ontwerp beheersverordening Rivieroevers
Logo Papendrecht
Burgemeester en wethouders van Papendrecht bieden op grond van de inspraakverordening de mogelijkheid om vanaf 1 oktober 2015 tot en met 28 oktober 2015 in te spreken op de ontwerp beheersverordening Rivieroevers.
Vigerende bestemmingsplannen dienen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening eens in de tien jaar geactualiseerd te worden. Omdat in het te actualiseren gebied geen ontwikkelingen zijn voorzien, kan aan deze actualisatieverplichting worden voldaan door een beheersverordening vast te stellen. De beheersverordening is in hoofdzaak gebaseerd op een gedeelte van het huidige bestemmingsplan Rivieroevers met uitzondering van ontwikkellocaties en is conserverend van karakter. Het besluitgebied van de beheersverordening wordt globaal gevormd in het Noorden door de Beatrixstraat, de Pontonniersweg en het Bosch, in het Oosten door de Pontonniersweg, in het Zuiden door de rivier Beneden Merwede en in het Oosten door de Slobbengorsweg en Julianastraat.
Over het voornemen voor het opstellen van deze beheersverordening wordt geen mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen.
De beheersverordening bestaat uit een verbeelding van het besluitgebied, regels en een toelichting. Qua vormgeving is de beheersverordening Rivieroevers vergelijkbaar met een bestemmingsplan. De procedure van totstandkoming is veel korter. Voor burgers, bedrijven en belanghebbenden is het nu bekendgemaakte inspraakmoment het enige moment om te reageren op de beheersverordening. Het is mogelijk op verzoek een toelichting op het plan te krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, taakveld Ruimtelijke ordening via onderstaande contactgegevens.
De ontwerp beheersverordening Rivieroevers ligt van donderdag 1 oktober 2015 tot en woensdag 28 oktober 2015voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Markt 22.
De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) worden ingezien en gedownload.
Tijdens de termijn van ter inzage legging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren. Deze reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage legging, een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, taakveld Ruimtelijke ordening (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw inspraakreactie kenbaar te maken.
Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ingekomen reacties worden samengevat in een eindverslag van de inspraakprocedure en betrokken worden bij de besluitvorming tot vaststelling.
Papendrecht, 30 september 2015