Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AaltenStaatscourant 2015, 32279Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Lichtenvoordsestraatweg 67 ca. (incl. de percelen Barloseweg 30 te Aalten en Giebinkslat 6/Teubenweg 5, De Heurne).
Logo Aalten
De gemeenteraad heeft op 22 september 2015 het bestemmingsplan ´Buitengebied Aalten, Lichtenvoordsestraatweg 67 ca’ vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de volgende vier percelen:
 • 1.
  Lichtenvoordsestraatweg 67, Aalten: vervangende nieuwbouw van de karakteristieke boerderijwoning en het toevoegen van twee nieuwe vrijstaande woningen;
 • 2.
  Barloseweg 30, Aalten: de bouw van één vrijstaande woning (in plaats van twee halfvrijstaande woningen);
 • 3.
  Giebinkslat 6, De Heurne: aanpassing van de bedrijfsbestemming (vermindering planologische omvang van de bedrijfsbebouwing), incl. één bedrijfswoning (vermindering met één wooneenheid);
 • 4.
  Teubenweg 5, De Heurne: uitbreiding van de omvang van de bijgebouwen bij deze woning.
Inzien
Met ingang van woensdag 30 september 2015 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00090-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder AaltenActueel/bekendmakingen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).
Beroep
Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht en er zijn geen wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende de beroepstermijn beroep instellen. De beroepstermijn is van donderdag 1 oktober tot en met woensdag 11 november 2015.
Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33.