Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2015, 32122Overig
Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten BIC Fase 2 (artikel 4 Wvg)
Logo Eindhoven
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad ingevolge het bepaalde in artikel 4 Wvg op 22 september 2015 heeft besloten, percelen grond gelegen aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
Het besluit van de raad (nr. 15R6465) ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht (tekening met nummer GRB-20150150) en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de namen van de eigenaar c.q. rechthebbende alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 1 oktober 2015 ter inzage bij het Inwonersplein van de gemeente Eindhoven. Het Inwonersplein bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. Hier bent u welkom: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, zonder afspraak; maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur, uitsluitend op afspraak; maandag- en vrijdagavond tot 19.00 uur, uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u via www.eindhoven.nl/digitaalloket of bel het Klantcontactcentrum.
Bezwaar en beroep 
Tegen het besluit staat bezwaar open bij de raad van de gemeente Eindhoven. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Voorlopige voorziening
Bezwaarden hebben de mogelijkheid om -wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Brabant (bestuursrechter) te ’s-Hertogenbosch een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Eindhoven te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en gevolgen hiervan.
Nadere inlichtingen
Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Expertise, de heer J. van den Bongard, telefoonnummer: 040 – 238 62 75
 
Eindhoven 23 september 2015

Het college van burgemeester en wethouders