Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2015, 3157Overig
Bekendmaking wet geluidhinder. Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Jelsum, Hoatse de Jongstrjitte tussen huisnummer 11 en 15.
Logo Leeuwarderadeel
Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel maken bekend dat zij van plan zijn om met toepassing van artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevel van een nieuw te bouwen woning op het perceel Hoatse de Jongstrjitte tussen huisnummer 11 en 15 te Jelsum.
 
Vaststelling van een hogere waarde is noodzakelijk omdat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde als gevolg van de ligging binnen de zone industrielawaai van de vliegbasis Leeuwarden.
 
Ter inzagelegging
Het ontwerpbesluit ligt van 4-2-2015 tot en met 17-3-2015 ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Ljipstrjitte 1 te Stiens, tijdens openingstijden op werkdagen van 8:30 tot 12:00 uur en op dinsdag van 14:00 tot 17:00 uur.
 
Gedurende de periode van ter inzagelegging kan een belanghebbende:
-Een schriftelijke zienswijze sturen aan burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel,
postbus 24, 9050 AA Stiens;
-Een mondelinge zienswijze kenbaar maken bij het cluster VROM, tel. 058-257 6666.
 
 
Stiens, 2 februari 2015.