Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 31526Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit plaatsen elektrische oplaadpaal Pater Wijnterlaan Naarden
Logo Naarden
Bevoegdheid
In artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden bevoegd is dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk een voor het openbaar rij- en ander verkeer opengestelde weg onder beheer van de gemeente Naarden.
 
Aanleiding verkeersbesluit
Op het parkeerterrein aan de Pater Wijnterlaan naast de woning met huisnummer 41 in Naarden wordt een elektrische oplaadpaal geplaatst. Voertuigen die niet elektrisch kunnen worden opgeladen, mogen niet parkeren op het parkeervak naast de elektrische oplaadpaal.
 
Waarom een verkeersbesluit?
In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat een verkeersbesluit vereist is als door de  plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
De algemene maatregel van bestuur is het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 
In artikel 12 van het BABW staan verkeerstekens en onderborden opgenomen. Door het plaatsen of verwijderen van deze verkeerstekens en onderborden ontstaat of wijzigt een gebod of verbod. Hiervoor is een verkeersbesluit vereist.
 
In artikel 12 wordt voor het bord E4 bijlage I RVV 1990 een uitzondering gemaakt. De uitzondering is niet van toepassing als onder het bord een onderbord wordt geplaatst zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d van het BABW. Met het onderbord wordt de parkeerplaats bestemd voor een voertuigcategorie of een groep voertuigen.
 
Doelstelling verkeersbesluit
De doelstelling van het verkeersbesluit is het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 
Overwegingen
Elektrisch vervoer biedt kansen op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit, geluid, energie en economie. De uitstoot van schadelijke stoffen daalt. Als een elektrische auto op groene stroom rijdt, dan stoot een elektrische auto geen schadelijke stoffen uit. Vooral in stedelijke gebieden is een elektrische auto stiller dan een auto met een benzine- of dieselmotor. Elektrisch rijden is een innovatie die kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven.
 
Door het realiseren van de oplaadpalen kunnen de aanvragers c.q. bezitters van de elektrische voertuigen hun voertuig in de directe nabijheid van hun woning opladen. Daarnaast wordt het aanschaffen van een elektrisch voertuig voor andere bewoners aantrekkelijker.
 
Het in de directe nabijheid van de woningen kunnen opladen van elektrische voertuigen vergroot de inzetbaarheid van de reeds aanwezige elektrische voertuigen. Het aantrekkelijker maken van de aanschaf van een elektrisch voertuig sluit aan bij het streven om het elektrisch rijden te stimuleren.
 
Door het reserveren van een parkeerplaats naast een elektrische oplaadpaal neemt het aantal reguliere parkeerplaatsen af. De genoemde positieve aspecten van het elektrisch rijden wegen tegen dit nadeel op.
 
Onder een elektrisch voertuig wordt een voertuig verstaan dat rijdt op elektriciteit en voorzien is van een stekker om op te laden. In de Wegenverkeerswet 1994 is de volgende definitie opgenomen van een elektrisch voertuig:
 
 
Een voertuig met meer dan twee wielen, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 1 sub c, van de Wegenverkeerswet 1994, welk voertuig is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij wordt opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig.
 
Bij de keuze van de locaties voor de oplaadpalen wordt gestreefd naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de oplaadpalen. Daarnaast is bekeken op welke locaties zo veel mogelijk aanvragers van de oplaadpalen gebruik kunnen maken. Hierbij wordt een maximale afstand van 250 meter tussen de oplaadpaal en de woningen van de aanvragers gehanteerd. Ook moet een locatie goed zichtbaar zijn. Locaties voor woningen van aanvragers zijn minder geschikt. Als oplaadpalen hier worden geplaatst, dan kan de aanvrager de openbare oplaadpaal als zijn of haar oplaadpaal beschouwen. Er is geen sprake van een reservering van de parkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats is openbaar en mag door alle personen met een elektrisch voertuig voor het opladen worden gebruikt. De bewoner kan aan de aanvraag geen rechten ontlenen wat betreft het opladen van zijn of haar voertuig.
 
Overleg politie
In artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer staat dat overleg moet worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 18 september 2015.
 
Bekendmaking
Dit verkeersbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Tevens wordt het verkeersbesluit aangekondigd op de website van de gemeente Naarden en op de gemeentepagina van het NaarderNieuws.
 
Besluit
Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op het parkeerterrein aan de Pater Wijnterlaan naast de woning met huisnummer 41 in Naarden twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van bord E4 Bijlage I RVV 1990 met onderbord met daarop de tekst “Opladen elektrische motorvoertuigen” .
 
Tekening
Op de tekening met tekeningnummer VB1330 d.d. 22 september 2015 staat de verkeersmaatregel weergegeven.
 
Naarden, 22 september 2015
 
Burgemeester en wethouders van Naarden,
 
de secretaris, de burgemeester,
 
 
mw. H.Th.J. Molenbrugge mw. dr. J.J. Sylvester
 
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: info@Naarden.nl of naar burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden.
 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
 
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.