Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 3142Ruimtelijke plannen

Logo Aa en Hunze
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Anloo, urnenveld nabij “Pinetum” te Eext’, Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 22 januari 2015 het bestemmingsplan “Buitengebied Anloo, urnenveld nabij ‘Pinetum’ te Eext” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied omvat de gronden, kadastraal bekend Anloo, sectie T, nr. 589 en plaatselijk bekend gelegen in het bosgebied tussen Anloo en Eext (ook wel bekend als ‘Evertsbos’) aan de Anderenseweg, ca. 1 km. ten zuidoosten van het ‘Pinetum’ te Eext. Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een natuurbegraafplaats en enkel bedoeld voor het plaatsen / bijzetten van urnen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 5 februari 2015 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder ‘Wonen & (ver)bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure‘ / ‘Vastgesteld’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar te maken;

  • een belangenhebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die het college bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.