Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 31069Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’
Logo Aa en Hunze
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’ ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan betreft het perceel Rolderstraat 8 Grolloo, het Dierenpension De Open Ruimte. Het bestemmingsplan beoogt een grotere oppervlakte aan bedrijfsbebouwing voor het dierenpension mogelijk te maken dan nu is toegestaan.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 24 september 2015 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode te raadplegen op de website van de gemeente (www.aaenhunze.nl) en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 43 of bij geen gehoor (0592) 26 77 93.
Op deze procedure is de coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dit betekent dat voor alle besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van de nieuwbouw/ uitbreidi ng van het dierenpension (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen.
Ontwerpbeschikking uitge breide voorbereidingsprocedure W abo
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor:
  • het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)
  • het oprichten/veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo)
  • het aanleggen/wijzigen van een uitweg (artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo)
ten behoeve van het nieuw bouwen van een dierenpension.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage met ingang van 24 september 2015 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten.
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over deze ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 43 of bij geen gehoor (0592) 26 77 93.
Op deze procedure is de coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dit betekent dat voor alle besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van de nieuwbouw/ uitbreiding van het dierenpension (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen.