Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2015, 31Ruimtelijke plannen

Logo Bergeijk
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘burgemeester Aartslaan 34-36’, Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op donderdag 27 november 2014 het bestemmingsplan "burgemeester Aartslaan 34-36" met als identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPUbuaa0016-VAST gewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Met ingang van donderdag 8 januari 2015 ligt het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Het bestemmingsplan kan worden ingezien tijdens openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur en daarbuiten na telefonische afspraak (tel. 0497-551455).

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop Bergeijk en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u onder andere het bestemmingsplan vinden via het identificatienummer’.

Inhoud

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "burgemeester Aartslaan 34-36" voorziet in herontwikkeling van een agrarische bedrijfsbestemming naar een tweetal woonbestemmingen.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Daarom kunnen alleen belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen en iedere belanghebbende die beroep instelt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan (naam bestemmingsplan) heeft aangebracht vanaf donderdag 8 januari 2015 gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 8 januari 2015 gedurende zes weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad.

Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treden het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk W.A.C.M. Wouters Secretaris

H.G.M. van de Vondervoort burgemeester