Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2015, 30797Overig
Omgevingsvergunning Kervel Heerhugowaard Zuid
Logo Heerhugowaard
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Locatie: Werkzaamheden
Kervel 3 bouwen woning
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd.
Beroep
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf woensdag 23 september 2015 zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar, door:
  • -
    een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend;
  • -
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Beroep kan ook digitaal worden ingesteld bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunnen belanghebbenden, als onverwijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Het verzoek tot voorlopige voorzieningen moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
In werking treden van het besluit
De verleende vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.
38OV50s