Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 30237

Gepubliceerd op 18 september 2015 09:00Toestemming overdracht winningsvergunning P8a; toetreding Petrogas E&P Netherlands B.V, Ministerie van Economische Zaken

DGETM/EO/15117937

28 augustus 2015

Procesverloop:

  • Van Dyke Energy Company (hierna: Van Dyke) is houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken (hierna: EZ) verleende winningsvergunning voor koolwaterstoffen van 20 oktober 2006 met kenmerk ET/EM/6085689 (Stcrt. 2006, nr. 214) voor een deel van blok P8 (P8a) van het continentaal plat, welk blok is aangegeven op de als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling gevoegde kaart;

  • Deze winningsvergunning P8a is laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 7 juli 2014 met kenmerk DGETM-EM/ 14105061 (Stcrt. 2014, nr. 20493);

  • de vergunninghouder heeft, bij brief van 21 juli 2015, ontvangen op dezelfde datum, om toestemming gevraagd – op grond van artikel 20, eerste lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw) – tot overdracht van de winningsvergunning P8a aan Petrogas E&P Netherlands B.V. (hierna: Petrogas), zodanig dat Petrogas en Van Dyke na overdracht gezamenlijk vergunninghouder zijn;

  • De vergunninghouder heeft bij dezelfde brief van 21 juli 2015 gevraagd om, direct bij overdracht, Petrogas aan te wijzen als degene die de werkzaamheden uitvoert of daartoe opdracht verleent, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, Mbw.

Gelet op:

artikel 20, eerste en derde lid, van de Mijnbouwwet, in samenhang met artikel 22, vijfde lid, van de Mijnbouwwet.

Besluit:

Artikel 1

Aan de houder van de winningsvergunning koolwaterstoffen P8a,

verleend bij besluit van 20 oktober 2006, met kenmerk ET/EM/6085689 (Stcrt. 2006, nr. 214), wordt toestemming verleend tot overdracht van de vergunning aan Petrogas E&P Netherlands B.V. en Van Dyke Company gezamenlijk.

Artikel 2

Vanaf het moment van overdracht is Petrogas E&P Netherlands B.V. de persoon die de feitelijke werkzaamheden uitvoert of daartoe opdracht verleent als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, Mijnbouwwet

Artikel 3

De toestemming, bedoeld in artikel 1, vervalt één jaar na bekendmaking van deze beschikking.

Artikel 4

De vergunninghouder doet van de overdracht onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister van Economische Zaken en aan EBN B.V., Afdeling Legal, Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: J.H. Brouwer wnd. plv. directeur Energie en Omgeving

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl