Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centrum PublieksparticipatieStaatscourant 2015, 30082Overig

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van nr. IENM/BSK-2015/153532, houdende benoeming van de heer mr. P.J. Biesheuvel tot voorzitter van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht, onderdeel van het Overlegorgaan infrastructuur en milieu

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Wet overleg infrastructuur en milieu;

BESLUIT:

Artikel 1

De heer mr. P.J. Biesheuvel wordt tot 15 september 2019 benoemd tot voorzitter van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht, onderdeel van het Overlegorgaan infrastructuur en milieu.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, W.J. Mansveld

TOELICHTING

Met enige regelmaat zijn publicaties verschenen over verontreinigde cabinelucht die tot gezondheidsklachten zouden leiden bij luchtvaartmedewerkers. In dit kader zijn er dan ook diverse nationale en internationale onderzoeken gestart.

Tot op heden hebben de onderzoeken en eerder verrichte studies geen oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen de luchtkwaliteit en de klachten.

Aangezien dit onderwerp echter aanleiding blijft geven tot ongerustheid heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloten om een Nationale Adviesgroep Cabinelucht (verder: NAC) in te stellen. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de inzet voor een optimale internationale coördinatie. Bij brief van 2 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 31 936, nr. 270) is de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit tot het instellen van de NAC.

Samenstelling NAC

De deelnemers van de NAC bestaan uit vertegenwoordigers van:

  • werkgevers (Corendon, Arkefly, KLM);

  • werknemersorganisaties (Vakbond Nederlands Cabinepersoneel/ Vereniging Nederlandse verkeersvliegers /Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici);

  • onderzoeksinstituten (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/ Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek /Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium);

  • vertegenwoordigers van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Taken NAC

De NAC heeft tot taak de betrokken bewindspersonen te adviseren over: ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant zijn voor de gekozen strategie;

de wenselijkheid van additioneel (internationaal) onderzoek; de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten.

Aansluiting bij overlegorgaan Infrastructuur en Milieu

Voor het instellen van de NAC is aansluiting gezocht bij het bestaande Overlegorgaan infrastructuur en milieu (verder: overlegorgaan). De NAC zal derhalve onderdeel gaan vormen van de bij de Wet overleg infrastructuur en milieu ingestelde overlegstructuur. Hiermee wordt onder andere de voorwaarde van een onafhankelijke voorzitter gewaarborgd. Daarnaast zullen de bestaande structuren van het overlegorgaan bijdragen tot een efficiënt functioneren van de NAC.

Besluit benoeming de heer mr. P.J. Biesheuvel

Het onderhavige besluit dient ter benoeming van de heer mr. P.J. Biesheuvel tot voorzitter van de NAC. De heer mr. P.J. Biesheuvel is reeds één van de huidige onafhankelijke voorzitters binnen het Overlegorgaan infrastructuur en milieu.

Gelet op zijn ervaring en expertise wordt hij als de meest aangewezen persoon aangemerkt.