Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2015, 29145Overig
MER-beoordelingsplicht Natuur- en recreatieontwikkeling Hollandse Hout zuid te Lelystad
Logo Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Wet milieubeheer - openbare kennisgeving MER-beoordelingsplicht art 7.17 Wm
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland maakt het volgende bekend.
 
Op 2 juli 2015 heeft Enviso Ingenieursbureau namens Staatsbosbeheer een aanmeldingsnotitie ingediend in verband met aanleg slenk in een bosgebied Hollandse Hout zuid te Lelystad.
De slenk bestaat een viertal brede delen, onderling verbonden door smalle waterverbindingen met doorwaadbare plaatsen en bruggen.
 
Volgens het Besluit milieueffectrapportage, moet het college vooraf bepalen of voor de beoogde aanleg een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland op 3 september 2015 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
 
De stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage:
- bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren;
- in het gemeentehuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 1 te Lelystad op werkdagen tijdens openingstijden.
 
De vergunning is voor een ieder toegankelijk via de website.
 
 
Bezwaar Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.
Anderen kunnen hun bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit t.z.t. kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).