Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 28585Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Instellen éénrichtingsverkeer Piersonlaan in Naarden
Logo Naarden
Bevoegdheid
In artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden bevoegd is dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk een voor het openbaar rij- en ander verkeer opengestelde weg onder beheer van de gemeente Naarden.
 
Aanleiding verkeersbesluit
De Piersonlaan heeft grotendeels een smalle rijbaan. Op initiatief van het buurtplatform Parkwijk is door een bewoner onderzocht hoe groot het draagvlak is voor het instellen van éénrichtingsverkeer. De bewoners van de Piersonlaan 2 tot en met 50 (even huisnummers) en 21 tot met 31 (oneven huisnummers) zijn hiervoor benaderd. Ook de bewoners van de Thorbeckelaan 3 en 5 zijn benaderd omdat zij een garage hebben die via de Piersonlaan is ontsloten. In totaal gaat het om 33 adressen.
 
De draagvlakmeting toont aan dat een ruime meerderheid van de bewoners voorstander is van het instellen van éénrichtingsverkeer: 25 bewoners zijn voor. Van vier bewoners is geen reactie bekend, vier bewoners zijn tegen. Het instellen van éénrichtingsverkeer zoals aangegeven op de tekening dat bij dit verkeersbesluit hoort, heeft geen effect op de bereikbaarheid van de woning van één van de bewoners die heeft aangegeven tegen te zijn.
 
Waarom een verkeersbesluit?
In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat een verkeersbesluit vereist is als door de  plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
De algemene maatregel van bestuur is het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). In artikel 12 van het BABW staan verkeerstekens en onderborden opgenomen. Door het plaatsen of verwijderen van deze verkeerstekens en onderborden ontstaat of wijzigt een gebod of verbod. Hiervoor is een verkeersbesluit vereist.
 
Doelstelling verkeersbesluit
De doelstelling van het verkeersbesluit is het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 
Overwegingen
De rijbaan van de Piersonlaan is zo smal dat twee voertuigen die elkaar naderen elkaar niet vlot kunnen passeren. Hierdoor kan schade ontstaan aan voertuigen die naast de rijbaan staan geparkeerd. Een nadeel van het instellen van éénrichtingsverkeer is dat bewoners moeten omrijden. De draagvlakmeting toont aan dat een ruime meerderheid het voordeel van de verkeersmaatregel – een vlottere doorstroming – zwaarder vindt wegen dan het genoemde nadeel.
 
Het éénrichtingsverkeer wordt ingesteld met de wijzers van de klok mee. Voor de woningen met de huisnummers 22 – 38 kunnen de kliko’s alleen aan de zijde van de woningen worden geplaatst. Aan de andere zijde van de straat (dus aan de spoorzijde) is geen trottoir aanwezig. Dit betekent dat de GAD door de Piersonlaan rijdt met de wijzers van de klok mee. Daarom wordt ook het éénrichtingsverkeer in deze richting ingesteld. Het buurtplatform heeft aangegeven het hier mee eens te zijn.
 
Fietsers en bromfietsers worden uitgezonderd.
 
Tussen de kruispunten Thorbeckelaan - Piersonlaan en Piersonlaan - Binnenhof wordt geen éénrichtingsverkeer ingesteld. Zo wordt voorkomen dat het verkeer naar de Binnenhof de hele Piersonlaan door moet rijden. De rijbaan van de Piersonlaan tussen de twee genoemde kruispunten biedt voldoende ruimte voor het afwikkelen van verkeer in twee richtingen.
 
Overleg politie
In artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer staat dat overleg moet worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 25 augustus 2015.
 
Bekendmaking
Dit verkeersbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Tevens wordt het verkeersbesluit aangekondigd op de website van de gemeente Naarden en op de gemeentepagina van het NaarderNieuws.
 
Besluit
Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om
 
op de Piersonlaan in Naarden éénrichtingsverkeer in te stellen tussen de kruispunten Piersonlaan – Thorbeckelaan en Piersonlaan – Binnenhof door het plaatsen van respectievelijk de borden C3 en C2 en het plaatsen van bord C4R zoals opgenomen in bijlage I van het RVV waarbij (brom-)fietsers worden uitgezonderd.  Op de tekening met tekeningnummer VB1327 d.d. 7 september 2015 staan de locaties weergegeven waar de borden worden geplaatst.
 
Naarden, september 2015
 
Namens Burgemeester en wethouders van Naarden,
Hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen
 
M. Jonker
 
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: info@Naarden.nl of naar burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden.
 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
 
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.