Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2015, 27323Ruimtelijke plannen
Gemeente Nissewaard: voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied West
Logo Nissewaard
De gemeente Nissewaard bereidt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied West voor.
Inhoud
Het bestemmingsplan zal de oude bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ (2008) van Bernisse en ‘Buitengebied’ (2009) van Spijkenisse vervangen.
Het nieuwe bestemmingsplan heeft overwegend een consoliderend karakter waarbij aanwezige ruimtelijke en functionele kwaliteiten worden beschermd, maar er ook voldoende flexibiliteit wordt geboden om ondermeer innovatieve stallen en agrarische bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via een zgn. wijzigingsbevoegdheid bouwvlakken en/of goot- en bouwhoogten te verruimen nadat hier per situatie een goede afweging in is gemaakt. Ook zijn via een afwijking schuilgelegenheden mogelijk voor het hobbymatig houden van vee.
Met het bestemmingsplan wordt aangesloten bij het provinciaal beleid welke er op gericht is te sturen op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied.
Plangebied
Het plangebied bestaat uit het buitengebied van vml. Bernisse, met uitzondering van het recreatiegebied, en de westelijke rand van het buitengebied van Spijkenisse.
Planfase
Voorontwerp.
Plannummer
NL.IMRO.1930.BPBGDWEST-1001
Inzage
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan van 27 augustus tot en met 7 oktober 2015 inzien:
Reacties
U kunt van 27 augustus tot en met 7 oktober een inspraakreactie indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
Een schriftelijke reactie stuurt u naar:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.
Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw Wierda of mevrouw van Doorn van het team Stadsontwikkeling.
Inloopbijeenkomst
Op donderdag 17 september 2015 wordt er tussen 18.30 en 21.00 uur voor belangstellenden een inloopbijeenkomst georganiseerd in sporthal De Drenkwaard aan de Molendijk 21b in Zuidland.
Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en eventueel uw vragen stellen. Ook u bent voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd.
Meer weten?
Wilt u meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 14 0181.
 
Deze kennisgeving is op dinsdag 26 augustus 2015 ook gepubliceerd in weekblad Groot Nissewaard.