Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2015, 27133Ruimtelijke plannen
Ter inzage legging ontwerp omgevingsvergunning Hoogmadeseweg 60a (Ranzijn tuin & dier), gemeente Leiderdorp
Logo Leiderdorp
Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de vervangende nieuwbouw van het tuincentrum Ranzijn tuin & dier, in afwijking van het geldende bestemmingsplan “W4”, aan de Hoogmadeseweg 60a te Leiderdorp (NL.IMRO.0547.OVranzijn-ON01).
Voor de omgevingsvergunning is de activiteit “planologische afwijking” op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo van toepassing.
Initiatiefnemers zijn voornemens de bestaande en gedateerde vestiging (gefaseerd) worden gesloopt en vervangen door een nieuwe moderne vestiging van Ranzijn tuin & dier. De bestaande gebouwen zijn relatief laag, zijn niet meer duurzaam en de indeling op het perceel staat een goede logistiek in de weg. Het bouwplan voorziet in moderne en duurzame gebouwen met een betere logistiek voor gebouwen, perceel en omgeving. In Alkmaar, Almere, Amersfoort, De Bilt, Spijk, Velserbroek en Zaandam beschikt Ranzijn tuin & dier al over een brede bedrijfsformule in nieuwe
duurzame gebouwen. Ook in Leiderdorp wordt in het nieuwe tuincentrum de nieuwe bedrijfsformule gerealiseerd, waarbij naast de bestaande afdelingen als tuin, kamer en dier ook een dierenservicepunt en een kleinschalige ondergeschikte horeca wordt gerealiseerd.
De omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Middels de omgevingsvergunning wordt onder andere het planologisch kader gerealiseerd voor het betreffende bouwplan.
De ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (dossiernummer 2015-0112-OG01, zaaknummer Z/15/016163) ligt vanaf 27 augustus tot 8 oktober 2015 elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De ontwerp omgevingsvergunning ‘Hoogmadeseweg 60a’ is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede via www.leiderdorp.nl.
Zienswijze
Een ieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag van ter inzage legging schriftelijk zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
De zienswijze moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van de aanvraag waarop u reageert, reden(en) van de zienswijze, handtekening.
Als u geen zienswijze heeft ingediend, dan kunt u later niet tegen het besluit in beroep gaan.