Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 26644Ruimtelijke plannen
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN KOM CHAAM 2015
Logo Alphen-Chaam
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend, dat met ingang van dinsdag 25 augustus 2015 tot en met maandag 5 oktober 2015 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kom Chaam 2015’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.BPKomChaam2015-ON01 met de bijbehorende bestanden. Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de actualisatie van het huidige bestemmingsplan voor de kern van Chaam.
 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.alphen-chaam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u met afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen dient een afspraak gemaakt te worden met de behandelend medewerker, de heer M. Gorissen, tel.: 013-5086689.