Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 26457Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan Nooitgedacht – Hof van Saksen
Logo Aa en Hunze
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 25 juni 2015 het bestemmingsplan ‘Nooitgedacht – Hof van Saksen’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Ter inzage
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 27 augustus 2015 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zakelijke inhoud
Het plangebied betreft het recreatiepark Hof van Saksen aan de Veldweg te Nooitgedacht.
Het doel van dit bestemmingsplan is de planologische regeling te actualiseren en waar nodig ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen. De eigenaar van het recreatiepark wil hiermee nieuwe faciliteiten en attracties toevoegen en zo het park aantrekkelijker maken voor een bredere doelgroep. Het recreatiepark is van oorsprong luxueus van opzet en de aanwezige voorzieningen zijn vooral gericht op volwassenen. De ontwikkeling van nieuwe voorzieningen op het park zijn dan ook vooral gericht op het aantrekkelijker maken van het park voor kinderen en daarmee voor gezinnen.
De eigenaar wil op de korte tot middellange termijn een aantal ontwikkelingen realiseren. Op korte termijn worden een parkeerterrein aan de zuidzijde van het park en een uitbreiding van het zwembad met een glijbaantoren en vier glijbanen met een hoogteverval van 16 - 17 meter en een skim-out ruimte gerealiseerd. De hoogte van de glijbaantoren zal circa 20 meter bedragen. Daarnaast worden aan het Havezathegebouw extra overdekte ruimtes toegevoegd, zodat de functionaliteit van het gebouw het jaar rond toeneemt.
In het gebouw De Brink worden nieuwe speelvoorzieningen gerealiseerd, zoals een trampolinehal. Omdat hierdoor een deel van de huidige opslag verdwijnt wordt er in de directe omgeving van De Brink nieuwe opslagruimte gerealiseerd. Rondom het centrale deel van het meer en het onbebouwde deel van het recreatiepark ten oosten van het Havezathegebouw worden speeltoestellen met een bouwhoogte van maximaal 14 meter geplaatst. In een gebied nabij het Havezathegebouw wordt ten slotte bebouwing van maximaal 13 meter hoog beoogd.
Beroep
Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.