Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2015, 26153Verkeersbesluiten
Gemeente Lelystad, verkeersbesluit: Wijzigen van de voorrang van het fietsverkeer gebruik makend van het fietspad langs de Houtribweg.
Logo Lelystad
Registratienummer: 151317028
Het college van de gemeente Lelystad,
Gelet op:
 • -
  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;
Overwegingen:
 • 1.
  in het najaar 2015 gaat de Houtribweg tussen Lelystad Haven en de Visarenddreef in groot onderhoud;
 • 2.
  in het uitvoeringsprogramma van dit onderhoud kan het vastgestelde beleid, fietsers uit de voorrang indien het fietspad parallel aan een stadshoofdweg loopt en aansluitingen van erftoegangswegen kruist, worden meegenomen;
 • 3.
  in het kader van verkeersveiligheid is het wenselijk dat de voorrangssituatie bij de fietsoversteken fietspad Houtribweg - Zuiveringweg en Houtribweg - Houtribweg (ingang naar woonboten; ter hoogte van de Lage Dwarsvaart) te wijzigen, waarbij het fietsverkeer voorrang verleent aan bestuurders van het kruisende verkeer;
 • 4.
  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;
 • 5.
  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;
Doel van het besluit:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
Motivering
In Lelystad liggen diverse vrijliggende dan wel solitaire fietspaden parallel aan de stadshoofdwegen. Daar waar de fietspaden erftoegangswegen kruisen werd in het verleden verschillend omgegaan met de voorrangssituaties. Om de verkeersveiligheid te waarborgen en uniformiteit te creëren, wordt voorgesteld de voorrangssituatie bij de fietsoversteken fietspad Houtribweg - Zuiveringweg en Houtribweg - Houtribweg (ingang naar woonboten; ter hoogte van de Lage Dwarsvaart) te wijzigen, waarbij het fietsverkeer voorrang moet verlenen aan het kruisend gemotoriseerd verkeer. Het wijzigen van de voorrangssituatie sluit aan bij de vastgestelde nota ‘Fietsen in Lelystad, van visie tot realisatie van een veilige en aantrekkelijke fietsinfrastructuur’ (juni 2015) waarin de uitgangspunten voor diverse voorrangssituaties staan omschreven. Omdat de Houtribweg nu in groot onderhoud komt, bestaat de mogelijkheid deze maatregel fysiek uit te voeren. Met de wijziging van de voorrangsregel wordt een eenduidigheid van inrichting van soortgelijke situaties in Lelystad gewaarborgd.
Belangenafweging
Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.
Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat het hoofdfietsnetwerk en de daarbij behorende voorrangsregelingen door de gemeente Lelystad waar mogelijk ten gunste van het fietsverkeer worden uitgevoerd. Echter het wijzigen van deze voorrangssituatie sluit goed aan bij het vastgestelde nota ‘Fietsen in Lelystad, van visie tot realisatie van een veilige en aantrekkelijke fietsinfrastructuur’ (juni 2015) waarbij duidelijkheid en herkenbaarheid een belangrijk item is.
Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.
Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 151317244
Besluit
1.het verkeer op het fietspad langs de Houtribweg verleent voorrang aan het kruisende verkeer van de aansluitingen Houtribweg - Zuiveringweg en Houtribweg - Houtribwegdoor plaatsing van borden volgens model B6 en op het fietspad aangebrachte haaientanden van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
Lelystad, 14 augustus 2015
Datum van publicatie: 19 augustus 2015
Het college van de gemeente Lelystad,
Namens deze
S.G. van de Linde
Plv. hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Openbaarmaking en ter visie legging
Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 20 augustus 2015 tot 2 oktober 2015 ter inzage tijdens de openingstijden bij de Stadswinkel.
Bezwaar
Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, editie 20 augustus 2015, verspreidingsgebied Lelystad.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Gelet op de artikelen 3:45, 6:5 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken bij het college van de gemeente Lelystad.
U doet dat door het sturen van een brief (bezwaarschrift) aan het College van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB LELYSTAD.
Het is ook mogelijk een bezwaarschrift in te dienen via het email-formulier op de website van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl). U vindt dit formulier bij digitaal loket/mijn loket(burgers)/bezwaar.
Uw bezwaarschrift moet ondertekend zijn en uw naam- en adresgegevens en de datum bevatten Ook de inhoud van dit besluit en de gronden van uw bezwaar moeten er in staan. Maakt u gebruik van het email-formulier, dan moet u DigiD hebben om uw bezwaar te kunnen ondertekenen. Voor maken van bezwaar hoeft u geen geld aan ons te betalen.
Het indienen van bezwaar schort de uitvoering van het besluit niet op, we kunnen dat gewoon uitvoeren. Als u meent dat uw spoedeisende belangen dat vergen, kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank (sector bestuursrecht) een voorlopige voorziening vragen. Het adres van de Rechtbank is Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het voeren van deze procedure moet u griffierecht aan de Rechtbank betalen. U krijgt hiervoor van de Rechtbank een acceptgirokaart.