Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 25157Ruimtelijke plannen
KENNISGEVING Ontwerpbestemmingsplan De 5 G's
Logo Amsterdam
Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 1 juli 2015 het ontwerpbestemmingsplan De 5 G’s vrijgegeven voor terinzagelegging.
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan omvat het gebied ‘Geerdinkhof’, de flats Groenhoven en Gouden Leeuw, de twee parkeergarages aan de Bijlmerdreef, de bebouwing van de Garstkamp, de vrijstaande woningen aan de ‘s Gravendijkdreef en de twee basisscholen tussen deze woningen en de Garstkamp. Daarmee worden de gebiedsgrenzen gevormd door, vanaf het viaduct van de metrolijn Gaasperplas, naar het oosten door het water ten noorden van Gouden Leeuw en Groenhoven, naar het zuiden en westen door het water rondom de Geerdinkhof, met een bocht langs de ’s Gravendijkdreef en de Bijlmerdreef, tot aan de metrolijn Gaasperplas en vanaf dat punt naar het noorden tot aan het viaduct.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan De 5 G’s met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 20 augustus 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:
• Zuidoost, Anton de Komplein 150, Amsterdam. Bel voor openingstijden, 14 020 of kijk op <www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuidoost >.
Het ontwerpbestemmingsplan De 5 G’s met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.T1403BPSTD-OW01.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.
Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.
 
Amsterdam, 19 augustus 2015
burgemeester en wethouders,
 
mr. A.H.P. van Gils en mr. E.E. van der Laan
secretaris en burgemeester